صفحه ۳۶۷

ولایت فقیه تأسیس و آن را به تفصیل منتشر کرده اید. به نظر می‎رسد در سالهای اخیر در این مبانی تجدیدنظر نموده اید. آیا ممکن است به اختصار علت تجدیدنظر در مبانی ولایت فقیه را بیان کنید؟ اگر اکنون به مفهومی از ولایت فقیه باور دارید، این مفهوم چه تفاوتی با تلقی رسمی امروزی از ولایت فقیه دارد؟

3 - قانون عرفی از نظر شریعت چه جایگاهی دارد؟ آیا ولایت فقیه که مفهومی کاملا فقهی و در نتیجه دینی است، می‎تواند با مفهوم عرفی و غیر دینی "قانون" محدود و مضبوط شود؟ آیا قانون عرفی می‎تواند مراجع اقتدار دینی را تحت ضابطه خود بگیرد؟

4 - مرجعیت شیعه در حال حاضر چه نسبتی با ولایت فقیه دارد؟ آیا مرجعیت شیعه بویژه در ایران می‎تواند در مقام اقتداری مذهبی و مستقل از حوزه حکومت، آزادانه فعالیت کند؟ آیا ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، با آزادی فقیهان در بیان آرا و اقوال و مدیریت نهاد فقهی و دینی مرجعیت در تضاد نیست ؟

5 - از نظر شما دموکراسی به مفهوم لغو هرگونه امتیاز مذهبی و غیر مذهبی در دستیابی به قدرت سیاسی و آزادی انتخاب شکل و ماهیت نظام سیاسی برای مردم، به نفع مرجعیت شیعه است یا به زیان آن ؟

پیشاپیش از لطف شما در توجه و پاسخ به این پرسش ها سپاسگزارم.

مهدی خلجی - پراگ
آبان ماه 1383
( بسم الله الرحمن الرحیم)

جناب آقای مهدی خلجی وفقه الله تعالی لمرضاته

پس از سلام و تحیت، توجه شما به مسائل دینی و تحقیق و بررسی جنابعالی نسبت به آنها موجب تشکر است. برای پاسخ مفصل به پرسش های شما بجاست به کتابهای اینجانب از جمله کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" - که به فارسی ترجمه شده - و کتاب "دیدگاهها" مراجعه شود؛ ولی به نحو اجمال:

ناوبری کتاب