صفحه ۳۶۱

پراکنده می‎شدند. وعده های اولیه انقلاب بر اساس رحمت و رأفت اسلامی بود. من خود در سالهای قبل انتقاداتی کردم و از روی خیرخواهی مطالبی را متذکر شدم، چند سال من را در همین خانه محصور کردند که چرا امربه معروف و نهی ازمنکر کرده ام.

[ صدور انقلاب ]

شما انتقادتان به خشونت هاست، حال آن که اصل انقلاب که در سال 1979 پیروز شد اصلا بحث صدور انقلابش با خشونت همراه بوده است. بسا چنین فکری در اول پیروزی انقلاب وجود داشت که باید انقلاب صادر شود. ولی مقصود اصدار انقلاب نبود، معنای صدور انقلاب یعنی اگر عمل ما عاقلانه باشد قهرا برای دیگر کشورها جاذبه خواهد داشت. وقتی انقلاب بر اساس اصول صحیحی شکل گرفت طبعا خودش صادر می‎شود، نه این که بخواهیم انقلاب را با زور صادر نماییم.

[ اسلام و تروریسم ]

آیا شما این نظر را قبول دارید که یکی از جنبه های منفی جمهوری اسلامی ارتباط با گروههای تروریستی بوده است ؟

اگر چنین چیزی بوده غلط بوده است و ما با ترور و تروریسم مخالف هستیم. و گروه مجاهدین خلق که فعالیت های تروریستی می‎کردند از کشور رانده شدند. از حضرت رسول اکرم (ص) نقل شده که: "الاسلام قید الفتک" اسلام منع کننده ترور است. بر همین اساس بود که مسلم بن عقیل در کوفه در خانه شریک بن اعور حاضر نشد ابن زیاد والی کوفه را ترور کند. دین و سیاست هیچ یک با زور جا نمی افتند.

[ سوء مدیریت ]

گفته می‎شود انقلاب ایران تغییرات بنیادی ایجاد نکرد، چون جوانان فعلی ایرانی با مبانی آن آشنا نیستند و تفاوتی نکردند.

ناوبری کتاب