صفحه ۳۳۶

اگر حضرت رسول (ص) در حال حاضر حضور فیزیکی داشتند چه رویه ای را در پیش می‎گرفتند؟ آیا با حکم سنگسار و تعیین دیه گوسفند و شتر در ایران فعلی و جهان امروزی چنین حکم هایی را می‎دادند، یا با توجه به شرایط تاریخی و زمانی و فطرت انسانی و شیوه زندگی نظر می‎دادند؟ چگونه می‎توان برده داری را اجرا نکرد در حالی که در اسلام وجود داشته است ؟ ولی از آنجا که در دنیای امروزی تقریبا منسوخ شده و با روح برابری و برادری در اسلام متناقض است دیگر منسوخ شده است.

اکنون که پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) حضور ندارند، عالمان دینی احکام دین را با استناد به ادله شرعی یعنی قرآن و روایات معصومین (ع) و عقل استنباط کرده و در اختیار مردم قرار می‎دهند. و چنانچه در موردی که از مسائل متغیر و متحول است فقیه مصلحت یا مفسده ای را که تشریع حکمی بوده است به طور قطع تغییر یافته دید، چون موضوع حکم عوض شده است حکم آن نیز عوض خواهد شد.

هم آقای رفسنجانی و هم مجاهدین خلق از نظر سیاسی شما را زیر سؤال می‎برند. شما خودتان را در زمینه سیاسی چگونه می‎بینید؟

من در هر شرایطی آنچه را که تکلیف شرعی و عقلی خود دانسته ام عمل کرده و کاری به قضاوت دیگران نداشته و ندارم.

وقتی که شما جانشین ولایت فقیه بودید مزاحهای زیادی در مورد شما (حداقل) در بخشی از جامعه ایران رایج بود ولی از وقتی شما عزل شدید یکباره قطع شد، شما چگونه این را می‎بینید؟

من از این موضوع اطلاعی ندارم.

شیعیان مخصوصا ایرانی ها کمتر پایبند شعائر مذهبی در خارج هستند. تقریبا می‎شود گفت مسلمانان ایرانی نقشی در جا افتادن اسلام در محیط زندگی نداشتند. شاید یکی از دلایل اصلی عملکرد روحانیت سیاسی در ایران است. به طور کلی ایرانیان از دین در اینجا دوری می‎کنند، برعکس مسلمانان اهل سنت از حکومت ایران تعریف می‎کنند. نکته جالب این است در میزان دوری مسافتی از حکومت و هواداری از آن جوانان هم بیشتر تحت تأثیر اسلام سیاسی اهل سنت هستند، نظر شما چیست ؟

ناوبری کتاب