صفحه ۳۳۳

عفو قرار داد و حتی خانه ابو سفیان را که در متن توطئه و خونریزیها قرار داشت محل امن معرفی نمود.

حضرت رسول (ص) که در مکه وارد شدند همه مردم را آزاد کردند (عفو عمومی) ولی در 25 سال گذشته در جمهوری اسلامی هیچ گاه عفو عمومی فراگیر داده نشد. شما به عنوان یکی از بنیانگذاران این جمهوری این مسأله را چگونه می‎بینید؟ تنها حق شهروندان که در سیستم قضایی ضایع نمی شود حق قصاص است !

با توجه به توضیح سؤال بالا، انتظار عفو عمومی در جمهوری اسلامی انتظار بجایی است، امید است مسئولین به آن توجه نمایند.

[ فلسفه حدود اسلامی ]

در جمهوری اسلامی از نظر فقهی اجرای حد را به نوعی سبک تر کردن گناه متهم در روز قیامت می‎دانند. امام سجاد می‎فرماید: پاک خدایا ترا نافرمانی می‎کنند و چنان که گویی ترا نمی بینند، و تو بردباری می‎کنی چنان که گویی ترا نافرمانی نکرده اند؛ با بندگانت چنان نکویی می‎کنی که گویی به آنان نیازمندی و تو ای آقای من از آنان بی نیازی. آیا واقعا خدایی با چنین صفات ترحم و بخشندگی نیازی به اجرای حدود برای به راه راست آوردن مردم (در این دوره تاریخی) دارد؟

بدیهی است با ارتکاب گناه موجب حد، به یکی از حقوق الهی یا مردمی تجاوز شده است؛ و فلسفه حدود اسلامی منحصر به سبک کردن گناه مردم نیست، بلکه از جمله مصالح مهم آنها تأمین حقوق الهی و مردمی است که مورد تجاوز قرار گرفته است؛ و مجازات شخص مجرم که یکی از مصادیق آن اجرای حدود اسلامی است اختصاص به جامعه دینی و مکتب اسلام ندارد بلکه در تمام جوامع و مکاتب شخص مجرم مستحق مجازات ویژه است، که بدون آن هیچ تضمینی برای سلامتی جامعه وجود ندارد.

ناوبری کتاب