صفحه ۳۱۲

تطبیق بدهد یا جامعه باید خودشان را با اسلام تطبیق بدهند؟ اگر از نظر علم و صنعت و این قبیل امور منظور است، هیچ وقت اسلام با اینها مخالف نیست، بلکه ترویج هم می‎کند. در سوره فاطر خداوند به همه علوم جدید که هست اشاره می‎کند، می‎فرماید: "خداوند از آسمان آب نازل کرد که به وسیله آن میوه های رنگارنگ پدید آوردیم، و از کوهها رگه های سفید و قرمز و سیاه، و از انسانها و جنبنده ها و چهارپایان رنگارنگ" و در حقیقت به همه علوم آب شناسی، معدن شناسی، انسان شناسی، حیوان شناسی و سایر علوم طبیعی اشاره شده و بعد می‎فرماید: (انما یخشی الله من عباده العلماء) کسانی که این دانش ها را داشته باشند از خدا ترس دارند. همین علوم طبیعی که در دانشگاهها تدریس می‎شود و الان به آنها اهمیت می‎دهند، اینها را خدا در سوره فاطر ذکر کرده، بعد می‎فرماید: کسانی که این علوم را می‎دانند از خدا می‎ترسند.

این آیه علم فقه و اصول را نمی گوید، بلکه همین علوم طبیعی مادی را که در دانشگاهها خوانده می‎شود می‎گوید؛ هر کسی اینها را بلد باشد از خدا بیشتر می‎ترسد، برای این که دقایق عالم وجود را وقتی که بررسی می‎کند به عظمت خدا پی می‎برد و از خدا می‎ترسد. پس بنابراین اسلام با پیشرفت علم و صنعت و تکنیک مخالف نیست، ترویج هم می‎کند؛ با فحشا و چیزهایی که نظم جامعه را به هم بزند مخالف است.

آن وقت ما نمی توانیم بگوییم اگر جامعه رو به فساد رفت، اسلام باید خودش را با جامعه تطبیق کند؛ بلکه اگر انحرافی در جامعه پیدا شد، جامعه باید خودش را با اسلام تطبیق نماید.

همان جمعیت مثبتی که شما می‎گویید که باید با شرایط مثبت یعنی علم و این جور چیزها اسلام خودش را تطبیق بدهد، با توجه به اینها شما 25 سال آینده را چگونه می‎بینید؟

اگر مسئولین کمی انعطاف پیدا کنند و به مصالح کشور توجه کنند، این همه پولهایی را که خرج گفتگوها و سمینارهای تکراری می‎کنند صرف پیشرفت علم و صنعت و تکنیک کنند و نسل جوان را دریابند، طبعا در آینده خوب خواهد شد. ولی اگر بخواهند پولها را خرج تشریفات زائد کنند، این به ضرر ملت است.

ناوبری کتاب