صفحه ۲۹

«2» متن سؤالات حجة الاسلام والمسلمین دکتر محسن کدیور و پاسخ معظم له

1381829
(بسمه تعالی)

محضر مبارک شیخنا الاستاد آیت الله العظمی منتظری دام ظله العالی

سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. در این ماه پر برکت از خدای بزرگ سلامت، توفیق و مزید عزت آن وجود شریف را مسألت دارم. بی شک آغاز ششمین سال حصر ظالمانه آن عالم ربانی سند دیگری بر سوء تدبیر حکام عدالت ستیز است. با این که هنوز توفیق رؤیت پاسخ سؤالات قبلی نصیب نشده است با مشاهده پاسخ اخیر حضرت استاد به یکی از استفتائات مناسب دیدم سؤالاتی که از مدتها قبل در ذهنم جوانه زده مطرح کنم تا اگر مصلحت دانستید ارائه طریق بفرمایید. به نظر می‎رسد سؤالات ذیل سؤال بسیاری از علاقه مندان و مقلدان حضرتعالی باشد. پیشاپیش از تصدیع عذر می‎خواهم. والامر الیکم.

پرسیده اند آیا رژیم کنونی ولایت فقیه را از مصادیق حکومت جائر می‎دانید؟ پاسخ فرموده اید: "تعیین مصداق شأن فقیه نیست. 81820»

1 - آیا قواعد فقهی از قبیل "تعیین مصداق شأن فقیه نیست" یا "تطبیق کبریات بر صغریات خارج از وظایف مجتهد است" یا "تقلید در موضوعات غیر مستنبطه شرعیه مجاز نیست" عموم و اطلاق دارند یا احیانا قابل تخصیص و تقیید هستند؟

2 - با توجه به این که ولایت فقیه در حوزه عمومی (اعم از انتصابی یا انتخابی و اعم از مطلقه و مقیده) متوقف بر تعیین مصداق و تطبیق کبری بر صغری در سیاست است، چگونه می‎توان هم به قواعد فوق و هم به ولایت فقیه معتقد بود؟ و هل هذا الاالتناقض ؟

3 - از آنجا که در قضاوت (همانند ولایت) که منحصرا شأن فقیه دانسته شده انشای حکم

ناوبری کتاب