صفحه ۲۸۲

ضداستبدادی مردم ایران موجب شد که مردم از آمریکا منزجر شوند، و از شعارهای اساسی مردم هم استقلال بود. آیت الله خمینی هم از این جهت که شاه بر اثر حمایت های آمریکا مجددا روی کار آمده و جنایاتی را با حمایت آنها انجام می‎دهد به آمریکا لقب شیطان بزرگ داد. مقصود ایشان هم ملت آمریکا نبود بلکه دولت آمریکا بود.

[ تسخیر سفارت آمریکا]

در رابطه با تسخیر سفارت آمریکا، این واقعه چقدر متأثر از احساسات ضد آمریکایی بود؟

اشغال سفارت آمریکا در حقیقت عکس العملی بود به سیاست های دولت آمریکا. فشارهایی که به ملت ایران طی سالیان متمادی از سوی آمریکا و دست نشانده آنها به ملت وارد می‎شد باعث برانگیخته شدن احساسات ضد آمریکایی مردم شد. به نظر می‎رسد باید در حال حاضر گذشته را به فراموشی سپرد و آمریکایی ها هم در روش خویش تجدیدنظر کنند و دیوار جدایی میان این دو کشور از میان برداشته شود. همان گونه که ژاپنی ها علی رغم ضربه خوردن از آمریکا در دو شهر ناکازاکی و هیروشیما، به واسطه حفظ منافع کشورشان رابطه با آمریکا را ادامه دادند؛ چون امروزه نمی توان بین کشورهای جهان را دیوار کشید بلکه دولت ها و ملت ها نیاز به ارتباط با یکدیگر دارند. البته تأکید می‎کنم آمریکا باید دست از حمایت اسرائیل بردارد. در فلسطین قبل از اشغال آن پیروان ادیان اسلام، مسیح و یهود در کنار هم زندگی خوش و آرامی داشتند ولی اکنون با سیاست های اشغالگرانه و حمایت های آمریکا مشاهده می‎کنید که چه وضعیت فلاکت باری آنجا وجود دارد.

[ انقلاب یعنی تحول در روشهای گذشته ]

شما امیدوار بودید به آینده خیلی بهتر و یا این که در همان زمان هم نگرانی هایی داشتید که انقلاب به کجا خواهد رفت ؟

ناوبری کتاب