صفحه ۲۷۷

همان گونه که به درستی اشاره کرده اید علت العلل تمام جنگ ها و خونریزی ها در منطقه فلسطین غصب سرزمین فلسطین است که قدمت آن به بیش از 50 سال برمی گردد. غصب این منطقه توسط یهودیانی صورت گرفت که با فشار برخی دول غربی به این منطقه کوچانده شدند. در این میان گذشته از مسلمانان، پیروان دیگر ادیان هم همگی قربانی مطامع استعماری برخی دولت ها شدند. قبل از غصب این سرزمین تمام ادیان الهی و ابراهیمی چون یهود، مسیحی ها و مسلمانان در جوار یکدیگر با صلح و صفا و آرامش زندگی می‎کردند و به یکدیگر تعرض نداشتند.

متأسفانه این میراث - غصب فلسطین - با حمایت آمریکا وارد مرحله جدیدی شده است؛ حمایت های همه جانبه آمریکا از اقلیت صهیونیزم که تنها بخش کوچکی از یهودیان جهان را تشکیل می‎دهند باعث شده است که روز به روز فشارهای اسرائیل بر ملت ستمدیده فلسطین افزونی یابد. وجود کشوری مستقل که متشکل از تمام فلسطینی ها و حتی آوارگان آنان باشد، و بازپس دهی مناطق اشغالی که مورد خواست مجامع بین المللی نیز هست، باعث خواهد شد که حداقل زخم های عمیق مردم این دیار التیام یابد. یهودیان ساکن اراضی اشغالی نباید بیش از این رضایت دهند توسط حاکمان تندروی آنها به انسانها و ملتی دیگر ظلم روا داشته شود. همان گونه که ذکر شد پیروان ادیان آسمانی روزی با صلح و صفا و آرامش در کنار هم زندگی می‎کردند، در حال حاضر هم مسلمانان به دنبال قلع و قمع یهودیان نیستند. آنها نیز دارای کتاب آسمانی و پیامبری چون حضرت موسای کلیم اند. چرا باید اقلیتی تحت نام صهیونیزم هم به آنان و هم به مسلمانان و مسیحیان ظلم روا دارند و برخی دول تنها به دنبال تأمین مطامع و منافع اقلیتی با این وصف باشند؟!

[ گفتگوی بین ادیان ]

به عنوان آخرین سؤال، به نظر مبارک شما رهبران مذهبی ادیان ابراهیمی (مسیحیان، مسلمانان و یهودیان) چگونه می‎توانند برای ایجاد جهانی صلح آمیز و رفع تبعیض و بی عدالتی

ناوبری کتاب