صفحه ۲۵۵

«52» مصاحبه نشریه دانمارکی "پلیتیکن"

13821110
( بسم الله الرحمن الرحیم)

[ مشروعیت رهبر از مردم است یا از دین ؟]

من قصد دارم مقاله ای در نشریه پلیتیکن به چاپ برسانم که موضوع آن مرجعیت شیعه و حکومت اسلامی است. می‎خواستم بدانم مشروعیت رهبری در حکومت اسلامی از کجا گرفته می‎شود؟ آیا از مردم یا از دین ؟

مشروعیت از مردم گرفته می‎شود، حتی پیامبراکرم (ص) با این که خداوند خطاب به ایشان می‎فرماید: (النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم) تا وقتی که مردم با ایشان بیعت نکردند و طبقات مختلف ایشان را به عنوان حاکم انتخاب نکردند پیامبر(ص) به عنوان حاکم تصرفاتی نداشتند. امام علی (ع) هم پس از قتل عثمان خلیفه سوم با بیعت رسمی مردم - به گونه ای که حتی نزدیک بود امام حسن و امام حسین زیر دست و پای بیعت کنندگان از دست بروند - متصدی امارت و حکومت شد. در کشور ما نیز مبنای حاکمیت بر جمهوریت و اسلامیت است و تصمیم گیرنده مردمند، آن هم از راه انتخابات آزاد و صحیح . البته از ناحیه دین برای حاکم منتخب مردم شرایطی معتبر شده است که انتخاب کنندگان باید آن شرایط را رعایت نمایند.

[ نقش عالمان دینی ]

پس از انتخاب مردم شخصی را به عنوان حاکم، بفرمایید نقش عالمان دینی چگونه خواهد بود؟

ناوبری کتاب