صفحه ۲۳۷

دیگر حوزه ها مثل اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی و... در تخصص فقیه نیست و نباید در آنها دخالت نماید.

[ تضاد در ساختار نظام ]

به نظر جنابعالی بزرگترین اشتباهی که پس از 25 سال گذشت از انقلاب می‎توان به صراحت گفت چیست ؟

تضاد در ساختار نظام، به این معنی که یک نفر بدون پاسخگویی و مادام العمر واجد تمام اهرمهای قدرت و دیگری که رئیس جمهور منتخب ملت است مسئول و پاسخگو ولی فاقد اهرمهای قدرت باشد. برای تفصیل می‎توانید به فصل چهارم از جزوه "حکومت مردمی و قانون اساسی" که در کتاب دیدگاهها ثبت است مراجعه فرمائید.

چنین وضعیتی پس از بازنگری قانون اساسی صورت گرفت یا قبل آن وجود داشت ؟

حتی زمان آیت الله خمینی هم عملا وجود داشت، و پس از آیت الله خمینی وضعیت حادتر شد؛ به عنوان نمونه دادگاه انقلاب و ویژه روحانیت که موقتی بودند و در یک شرایط ویژه تأسیس شدند، با اختیارات وسیع تری ادامه کار دادند و محاکمات بی رویه انجام می‎شود.

اگر اکثریت مردم حکومت اسلامی نخواهند و به یک حکومت دموکراتیک غیردینی رأی دهند چه باید کرد؟

با توجه به این که اکثریت مردم ما مسلمانند چنین فرضی درست نیست. آنها خواهان پیاده شدن اسلام واقعی اند نه این اسلامی که آقایان مطرح می‎کنند و با نام آن به اسلام ضربه می‎زنند.

[ رابطه دین و حکومت ]

یعنی ممکن نیست که دین از سیاست جدا باشد؟

ناوبری کتاب