صفحه ۲۳۰

«47» مصاحبه هفته نامه خبری اتریشی "ورلاگزگروپ"

1382111
(بسمه تعالی)

هفته نامه خبری ورلاگزگروپ چاپ اتریش در گفتگوی کوتاهی با آیت الله العظمی منتظری به برخی مباحث روز پرداخت.

[ هدف از تصویب اصل 99 قانون اساسی ]

آیت الله منتظری در پاسخ به سؤالی در رابطه با تصویب اصل 99 قانون اساسی و با توجه به این که ایشان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بودند گفتند:

تصویب اصل 99 قانون اساسی برای این بود که انتخابات آزاد بدون دخالت حاکمیت و مجریان برگزار گردد. در آن هنگام به نظر رسید قدیس ترین نهاد با توجه به نصب آنها از ناحیه آیت الله خمینی، شورای نگهبان است؛ آنان برای نظارت بر انتخابات تعیین شدند تا مبادا مثل زمان شاه دربار و برخی وزارتخانه ها در امر انتخابات دخالت کنند و کاندیداهایی را بر مردم تحمیل نمایند بدون آن که مردم شناختی از آنها داشته باشند. شورای نگهبان مدتی به این وظیفه عمل کرد اما از مجلس چهارم به بعد آن را خودشان به استصوابی تفسیر کردند و عملا در امر انتخابات دخالت های بیجا کردند.

ایشان در ادامه فرمودند:

وظیفه شورای نگهبان "نظارت بر امر انتخابات" بود ولی پس از آن به "نظارت بر

ناوبری کتاب