صفحه ۲۳

انسانها به هر اندازه بزرگتر و کمال یافته تر
باشند، در جامعه تنهاتر می‎شوند؛ بر همین اساس
می‎توان غربت علی (ع) را چه در دوران حیاتش و
چه در میان شیفتگان آینده اش گمانه زد، و البته
هر چه این غربت بیشتر، بار مسئولیت آنان نسبت
به جامعه سنگین تر می‎گردد، مسئولیتی که از
تنهایی برمی خیزد.

مقدمه:

(بسمه تعالی)

همواره و در هر عصر و زمانی شماری از نام آوران تاریخ در حجاب شهرتشان پنهان بوده و شخصیت ممتاز و صفات کم بدیلشان محجوب و ناشناخته باقی مانده است؛ و اما شماری دیگر در هیاهوی سیاست و آشفته بازار قدرت، هدف تیرهای زهرآلود تحریف و تزویر قرار گرفته، شیفتگان قدرت حقگویی و عدالت خواهی آنان را برنتابیده و در حذف یا مخدوش ساختن چهره آنان تلاش کرده اند.

مرجع آزادی خواه و مظلوم شیعه، حضرت آیت الله العظمی منتظری را می‎توان در زمره هر دو گروه فوق دانست. عده ای به شناخت فی الجمله و آشنایی با نام او اکتفا می‎کنند و گمان دارند بالجمله به او دست یافته اند؛ و برخی در گردباد سهمگین تهمت و فریب و آسمان تیره تحریف، بیراهه را راه تصور کرده یا دچار سرگردانی و حیرت شده و توقف کرده اند. آری؛ شخصیت، احوال، افکار و آثار منتظری در غبار تحریف و در پرده شهرتش مستور گشته است و به راستی می‎توان او را "آشنای غریب" نام نهاد.

مجموعه حاضر تلاشی است ناچیز در معرفی و عرضه اندیشه او، تا روزنه ای باشد برای آنان که در میان لایه های تاریک تحریف و تسویل در جستجوی حقیقت اند.

جلد نخست این کتاب به پیامها و نظریات منتشره معظم له در زمان حصر غیرقانونی و ناجوانمردانه اختصاص داشته است، و این مجلد به سه سال زمان

ناوبری کتاب