صفحه ۲۱۹

نامه: ملاک جمهوریت، مردم هستند، اما ملاک اسلامیت چه خواهد بود؟

برای تشخیص اسلامیت نظر شورای فقها یا اعلم فقها حجت است و ملاک آنها هستند.

نامه: آیا این امکان وجود دارد که با تلاش نیروهای سیاسی بویژه نیروهایی که به اصول اولیه انقلاب اعتقاد دارند یا کسانی که به مبانی دموکراسی معتقدند اوضاع متفاوتی را به وجود آورد؟

من علم غیب ندارم ولی خداوند در قرآن می‎فرماید: (ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم) . و از پیامبراکرم (ص) نقل شده: "کما تکونوا یولی علیکم" همان گونه که هستید بر شما حکومت می‎شود. مردم و نخبگان باید همان انگیزه های اولیه انقلاب را تجدید کنند تا بتوان به آینده خوشبین بود.

نامه: فکر می‎کنید مرکز ثقل این تحول ممکن است روشنفکران دینی باشند یا گروهی دیگر از روحانیت یا دیگر مجموعه ها؟

همان گونه که در انقلاب تمام طبقات دخیل بودند اینجا هم نمی توان طبقه ای خاص را مطرح کرد، البته روشنفکران جایگاه اساسی دارند اما نمی توان از دیگر اقشار و طبقات غافل بود.

[ حقوق بشر از دیدگاه اسلام ]

نامه: در یکی از روزنامه ها مطلبی از جنابعالی تقریر شده بود که رویکرد متفاوتی نسبت به حقوق بشر با دیدگاه رایج در حوزه ها داشتید، شما بجز آن مبحث آیا این مقوله را پررنگ تر ادامه خواهید داد؟

من امسال درسی را تحت عنوان "سب المؤمن" شروع کردم، در این مدت به بهانه مبحث "سب المؤمن" از کتاب مکاسب شیخ انصاری خواستم به این مطلب بپردازم که انسانها ذاتا فارغ از هر گرایش، ایده، دین و عقیده ای دارای کرامت ذاتی اند. شیخ انصاری معتقد است سب مؤمن حرام است و ایشان برای غیر مؤمن حق قائل نیست، اما من خواستم ثابت کنم که این قابل خدشه است؛ در قرآن به طور مطلق می‎فرماید: (لقد کرمنا بنی آدم) . و امیرالمؤمنین (ع)

ناوبری کتاب