صفحه ۲۱۸

مقدرات یک کشور در دست و اختیار یک نفر غیرمعصوم باشد و نخبگان جامعه، نمایندگان مجلس و در یک کلام مردم تصمیم گیرنده نباشند و حق اعتراض هم نداشته باشند.

[ سازگاری جمهوریت و اسلامیت ]

نامه: شما قائل به سازگاری جمهوریت و اسلامیت هستید، چگونه ؟

چون اکثر مردم ما مسلمان هستند اگر موازین اسلام به خوبی تشریح شود آنها قبول خواهند کرد و مورد رضایت آنهاست. و مردم بر اساس اسلام خواهان برقراری حکومت هستند، و خود مردم خواهان آن هستند که موازین اسلام که حقوق همه طبقات حتی اقلیت ها در آن رعایت شده باشد اجرا گردد.

برخی مواقع حکمی از احکام اسلام باید با شرایط خاص خودش اجرا شود و اگر آن شرایط نباشد می‎توان از آن صرف نظر کرد. مثلا حدود را در حدیث وارد شده که در کشورهای دیگر اجرا نکنیم، چون اگر اجرا کنیم موجب وهن اسلام می‎شود، همین ملاک در داخل هم هست. اگر مثلا از باب فرض کسی را رجم و سنگسار نماییم موجب خواهد شد که مردم از دین زده شوند، در این صورت از باب تزاحم ملاکات احکام، از اجرای این حکم موقتا جلوگیری خواهد شد.

اگر احکام اسلام و دین به خوبی تبیین و اجرا شود خودبه خود مردم راغب و طالب خواهند شد. اسلام دین رحمت و عطوفت است نه دین خشونت و غلظت.

نامه: سؤال من این است که به نظر شما در حکومت اسلامی آیا افراد غیر مسلمان می‎توانند تصدی امور داشته باشند؟

اشکالی در اینجا وجود ندارد، اگر امین و اهل تخصص باشند. البته برخی امور مثلا قضاوت شرایط خاص خودش را داراست.

نامه: حتی ریاست جمهوری ؟

ریاست جمهوری شرایط خاصی دارد، قانونگذار خواسته است اسلامیت به این وسیله حفظ شود.

ناوبری کتاب