صفحه ۱۹۶

خاص به جای جریمه مالی یا شلاق تعیین می‎گردد.

زندانی کردن به دو نوع مذکور تنها پس از ثبوت جرم توسط محکمه صالح و حکم مجتهد عادل و بصیر مجاز و مشروع است و قبل از آن زندانی نمودن متهم جایز نمی باشد.

3 - زندان اکتشافی، که قبل از ثبوت جرم متهم جهت تحقیق و کشف جرم می‎باشد؛ و قدر متیقن از موارد جواز این نوع از منابع شرع زندانی کردن شخص متهم به قتل عمد است، که مدت آن باید کمتر از هفت روز باشد.

اما در اتهامات سیاسی چنان که گفته و سیره حضرت امام علی (ع) است مخالفان سیاسی حکومت صالح و منتقدان آن تا زمانی که اقدام مسلحانه ننمایند آزادند، و حبس و بازداشت و قطع ارتباط آنان با بستگان برای اثبات جرم و اقرار به آن و اعمال هرگونه فشار بویژه به طور حبس انفرادی و طویل المدت جایز نیست؛ و به طور کلی زندان سیاسی مصطلح و رایج از هیچ کدام از انواع مجاز سه گانه زندان:

حدی، تعزیری و اکتشافی نمی باشد، چه رسد به این که تنبیه بدنی زندانی سیاسی به یکی از عناوین حد، تعزیر و کشف جرم جائز باشد. و بالاخره این قبیل احضارها و بازداشت ها و محاکمات و زندانهای معمول نسبت به مخالفین سیاسی برخلاف شرع و قانون اساسی و از مصادیق بارز ظلم است.

[ حق دفاع ]

ج 6 و 7 - امکان هرگونه دفاع چه دفاع قولی خواه مباشرتا و خواه توسط وکیل مورد قبول و اعتماد متهم و زندانی، و چه دفاع عملی مثل اعتصاب غذای مشروع از حقوق مسلم عقلی و شرعی انسانهاست و ممانعت از آن بویژه در مورد منتقدان سیاسی ظلم و حرام است.

برای اطلاع بیشتر در زمینه مطالب ذکر شده می‎توانید به کتاب دیدگاههای اینجانب مراجعه نمائید. ان شاءالله موفق باشید.

138293
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب