صفحه ۱۷۹

در یکی از جراید خواندم نخست وزیر انگلیس گفته است: ما نگران آن هستیم که ایران اسرائیل را مورد هدف قرار دهد. پس معلوم می‎شود آنها به دنبال امنیت اسرائیل اند نه جمع آوری سلاحهای کشتار جمعی !

اگر می‎گویند به ایران و برخی کشورهای دیگر اعتماد نیست مگر به آمریکایی ها می‎توان اعتماد کرد؟ مگر آمریکا به ناکازاکی و هیروشیمای ژاپن حمله اتمی نکرد و مگر هزاران انسان بی گناه را آنجا نکشت ؟

[ حکومت فردی و سلب آزادی افراد]

به نظر شما چه اتفاقی افتاد که شعارهای اولیه انقلاب از دست رفت ؟

علت اصلی این است که به مردم بها داده نشد و عده ای خودسرانه حکومت را به صورت حکومت فردی درآوردند، کسی هم اگر اعتراض کند با او برخورد می‎کنند.

من در تهران کمتر بوده ام ولی مشاهده کردم که برخی دخترها و پسرها دست در دست هم با هم راه می‎روند!

منظور ما از آزادی بی بندوباری نیست، آزادی ای که خواست مردم ماست آزادی عقیده و بیان است، همان آزادی که در زمان پیامبر(ص) و امام علی (ع) وجود داشت و آنان از هر نحو انتقادی استقبال می‎کردند. آزادی یعنی این که 135 نماینده مجلس بتوانند آزادانه نامه بنویسند و کسی حق نداشته باشد ائمه جمعه، جراید و... را علیه آنان بسیج کند تا با آنان برخورد کنند.

[ رابطه ایران با دنیای غرب ]

محافظه کاران ایجاد رابطه با غرب را دارای خطر می‎دانند، به نظر شما ارتباط با غرب چه خطراتی می‎تواند برای ایران داشته باشد؟

به غیر از اسرائیل که ما آن را کشور مشروعی نمی دانیم رابطه بر اساس احترام متقابل در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با سایر کشورها اشکال ندارد و به

ناوبری کتاب