صفحه ۱۷۷

«35» مصاحبه خبرنگار کانادایی

1382810
( بسم الله الرحمن الرحیم)

[ آرمانهای اولیه انقلاب ]

به نظر شما چرا اکثریت مردم ایران خواستار تغییرات و اصلاحات هستند؟

حقیقت مطلب این است که رژیم شاه با این که روزی 6 میلیون بشکه نفت صادر می‎کرد وضعیت اقتصادی کشور هم بد نبود، هرچند حیف و میل نیز می‎شد ولی به مردم هم از همین پول نفت امکاناتی می‎رسید، اما آنچه که در کشور ما نبود استقلال و آزادی بود. و مردم برای این دو شعار اساسی انقلاب کردند. یعنی مردم خواستار آن بودند که کشور خارجی در امور داخلی کشورشان دخالت نکند و در ابراز عقائد و نظریات هم آزاد باشند.

مردم ایران انقلاب کردند تا دست اجانب از کشور کوتاه شود و حکومت از آن مردم باشد، یعنی حکومتی باشد که برآیند خواست و نظر مردم باشد. شعارهای اساسی مردم "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" بود، بدین معنی که حکومت مردمی و بر اساس موازین اسلامی باشد. ولی پس از گذشت سالها مردم دیدند آن شعارهای صدر انقلاب زیرپا گذاشته می‎شود. اصلاحاتی که گفته می‎شود مطلب تازه ای نیست بلکه مقصود عمل کردن به همان وعده های اولیه انقلاب است.

دادگاه انقلاب که نامی از آن در قانون اساسی نیست با کسانی که اظهارنظر مخالف دارند برخوردهای تند می‎کند؛ آنها را احضار، بازداشت و زندانی می‎نماید. دادگاه

ناوبری کتاب