صفحه ۱۵۲

چاپ آن می‎باشند. متأسفانه در برابر تذکرات من جنایاتی در این منطقه مرتکب شدند: قرآن پاره کردند، کتابهای علمی و دینی را پاره کردند، فحاشی کردند، کوبیدند، زدند و شکستند که آثار جرمشان هنوز باقی است. حسینیه ای که محل سوگواری حضرت سیدالشهداء(ع) بود و درس فقه آل محمد در آن گفته می‎شد با همان وضع فلاکت باری که بر آن وارد نمودند و در داخل آن چه کارهایی انجام دادند هنوز پس از شش سال آثارش باقی است. خود حسینیه شاهد است که چه ها بر آن گذشت و اکنون هم درب آن بسته است. چنین برخوردهایی برای دین و روحانیت موجب ننگ است.

[ با زور و چماق نمی توان از دین خدا محافظت کرد]

باید آقایان توجه داشته باشند هیچ وقت با زور و چماق نمی توان از دین خدا محافظت کرد. همین بازداشت های سیاسی و محاکمات از این دست و برخوردهای تند که انجام می‎شود موجب رنجش مردم از دین خدا خواهد شد. چون خیال می‎کنند دین همین است که برخی آقایان انجام می‎دهند، و متأسفانه بعضی آقایان که این کارها را انجام می‎دهند خودشان را مجسمه دین پنداشته و دین را فقط آنچه آنها می‎فهمند می‎دانند و انتظار دارند مردم هم کورکورانه از آنان پیروی کنند.

درصورتی که این گونه نیست و خدا به مردم عقل داده و بسیاری از آنان اهل تشخیص هستند.

[ سکوت در مقابل ظلم و ظالمین ]

نسبت به کارهای خلافی که انجام گرفت کسانی که تأیید کردند و آنهایی که می‎توانستند حرف بزنند و سکوت کردند همگی در روز قیامت باید پاسخگو باشند. و اگر در این دنیا بتوان حقایق را به گونه دیگری منعکس نمود اما در آخرت نمی توان از این کارها کرد و شکر خدا که ما به قیامت اعتقاد داریم. مولا امیرالمؤمنین (ع) در وصیت آخرشان به امام حسن و امام حسین (ع) می‎فرماید:

"کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا" یعنی دشمن ستمکار و یاور مظلوم باشید.

ناوبری کتاب