صفحه ۱۳۷

بفوق أن أخطی و لا آمن ذلک من فعلی الا أن یکفی الله" یعنی: ابا نکنید از گفتار حق و مشورت به عدالت، زیرا من ذاتا این گونه نیستم که مصون و ایمن از خطا باشم مگر این که خدا مرا کفایت کند.

[ در اسلام زندانی سیاسی نداریم ]

پیامبر(ص) و امام علی (ع) هیچ گاه محاکمه، بازداشت و زندانی سیاسی نداشتند و با مخالفان سیاسی خود برخورد قهرآمیز نکردند. به عنوان نمونه خریت بن راشد را که از سران خوارج بود و علیه آن حضرت تبلیغ می‎کرد زندانی نکرد و هنگامی که در این رابطه به ایشان اعتراض شد فرمودند: "در این صورت باید زندانها را پر کنیم".

و عبدالله بن کواء که او نیز از سران خوارج بود و علیه ایشان حتی در نماز شعار می‎داد مورد تعرض قرار نگرفت، و مابقی خوارج پس از فروکش کردن آتش جنگ نه حقوقشان از بیت المال قطع شد و نه آزادیهای دیگر آنان سلب گردید.

[ پشتوانه قوی مردمی مانع از تجاوز بیگانگان ]

ایشان ضمن حساس شمردن وضعیت فعلی کشور فرمودند:

متأسفانه شاهدیم که آقایان حاضرند محرمانه برای مذاکره با آمریکا به آن سوی مرزها افرادی را گسیل دارند اما حاضر نیستند با ملت خود سازش کرده و به رأی آنها تمکین نمایند. اگر آنها از آمریکا هراس دارند باید به خواست مردم خود تن دهند تا از پشتیبانی آنها بهره مند شوند، آن وقت است که آمریکا نمی تواند با حکومتی که دارای پشتوانه قوی مردمی باشد درافتد.

[ مفسران دین محدود در چند نفر خاص نیستند]

ایشان ضمن سفارش دانشجویان به صبر، تحمل و پافشاری در راه اهداف خود به وسیله راههای قانونی و عاری از خشونت و اهانت فرمودند:

ناوبری کتاب