صفحه ۱۳۱

خفقان و نارضایتی مردم و بی اعتنایی به خواسته های آنان و تذکرات نخبگان کشور و علما و مراجع می‎باشد.

[ بازداشت های سیاسی از نظر اسلام معنا ندارد]

ایشان با اشاره به برخورد اخیر با دانشجویان و نخبگان منتقد و بازداشت تعداد زیادی از آنان اظهار داشتند:

در زمان پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) حتی در یک مورد هم زندانی سیاسی که کسی را به خاطر اظهارنظر و انتقاد از حاکمیت دستگیر و محاکمه کرده باشند وجود ندارد.

حضرت امیر(ع) در مورد خوارج نظیر ابن کواء و دیگران با این که علیه آن حضرت صحبت های تندی می‎کردند و حتی وقتی به آن حضرت گزارش رسید که خریت بن راشد حدود سی هزار نفر را برای مبارزه با حکومت آماده کرده است، آن حضرت به کسانی که اصرار داشتند آنان را بازداشت و زندانی نمایند فرمودند: در این صورت ما زندانها را از آنان پر کرده ایم.

[ معنای سیاسی بودن دانشگاهها]

ایشان در مورد انتقادات اساتید و دانشجویان یادآور شدند:

از طرفی آقایان می‎گویند: "دانشگاهها باید سیاسی شود" و از طرف دیگر با دانشجویان منتقد این گونه برخورد می‎کنند. معنای سیاسی بودن دانشگاهها این نیست که هرچه مسئولین می‎گویند دانشجویان و اساتید چشم بسته و کورکورانه بپذیرند و از خودشان هیچ اظهارنظری ننمایند، بلکه معنای صحیح سیاسی بودن دانشگاهها این است که اساتید و دانشجویان که جزو نخبگان جامعه هستند بدون ترس از محرومیت و بازداشت و ضرب و شتم و توهین بتوانند در مسائل کشور و نسبت به مصالح آن نظریات خود را مستقلا اظهار نمایند.

ناوبری کتاب