صفحه ۱۱۶

نمی بینی که خداوند از بالا آبی فرستاد که به وسیله آن میوه های رنگارنگ پدید آوردیم، و از کوهها رگه های سفید و قرمز با رنگ های مختلف و رگه های کاملا سیاه، و از انسانها و جنبنده ها و چهارپایان نیز به رنگ های مختلف آفرید، جز این نیست که علما و دانشمندان از خدا می‎ترسند.

پس در این دو آیه به همین علوم دانشگاهی و علوم طبیعی که در دانشگاهها خوانده می‎شوند از قبیل زمین شناسی، آب شناسی و میوه شناسی، معدن شناسی و اقسام معادن و انسان شناسی و حیوان شناسی اشاره شده است. همه این علوم را که در دانشگاهها خوانده می‎شوند ذکر می‎کند سپس می‎گوید: (انما یخشی الله من عباده العلماء) یعنی آنهایی که دانا به این جور امور باشند و دقایق و ریزه کاریهای عالم طبیعت را درک کنند طبعا به عظمت خدا پی می‎برند، وقتی که به عظمت خدا پی بردند طبعا خشیت پیدا می‎کنند، از خدا می‎ترسند. این آیه سندی است قرآنی برای علومی که در دانشگاهها خوانده می‎شود و مورد نیاز بشر است.

امیدواریم متصدیان امور به دانشگاهها و اساتید و به علم و دانش بیشتر بها بدهند و مشوق استادها باشند. یک کاری بکنند حتی آن دانشمندانی که در خارج داریم برگردند به کشور و خدمت بکنند.

[ مقام صابران ]

فعلا عمل خود آقایان به اندازه خودشان، به اندازه قدرتشان، همین که مانده اند قابل تقدیر و تشکر است. در راههایی که انسان می‎خواهد طی کند به مشکلات هم برمی خورد، انسان باید استقامت داشته باشد و با مشکلات بسازد و صابر و بردبار باشد. (انما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حساب) . و خیال هم نکنید که خارج بهشت برین است، آنجا هم مشکلات هست، منتها آنان که رفته اند جوری شده که زده شده و رفته اند. اگر شرایط خوبی فراهم بشود، آنها هم تشویق شده و برمی گردند می‎آیند. درست است که حالا آمریکا کشور ما را از چند طرف احاطه

ناوبری کتاب