صفحه ۱۰۳

است، و با این حال می‎فرماید با همین افراد مخالف نیز مشورت کن و آنان را به حساب آور.

این واقعیتی است که در سیره پیامبراکرم (ص) مشاهده می‎کنیم که چگونه ایشان با همین روش یعنی کسب مشروعیت مردمی از سویی و رعایت اخلاق خوش و مدارا با مردم و عفو و گذشت نسبت به مخالفین و مشورت با آنان زمینه وفاق ملی را فراهم آوردند؛ حال آن که در جامعه ما برخی مسأله وفاق ملی را مطرح می‎کنند اما حاضر نیستند به رأی و نظر مردم تن داده و خواسته های قانونی و مشروع آنان را بپذیرند و وفاق ملی را اطاعت محض از خود می‎دانند.

[ ملاک ارتداد قصد انهدام اصل اسلام است ]

ایشان تجدیدنظر مسئولین و حاکمان در برخورد با شهروندان و صاحبان اندیشه را زمینه ساز وفاق ملی ارزیابی و فرمودند:

از ما که داعیه دار حکومت اسلامی و نبوی و علوی هستیم سؤال نمی شود که در تاریخ صدر اسلام آیا کسی به مجرد اظهارنظر بازداشت و یا محاکمه شده است ؟! عبدالله بن کواء که از سران خوارج بود در نماز جماعت حضرت امیر(ع) علیه آن حضرت شعار می‎داد و هیچ گاه با او برخورد نکردند. کجا سراغ دارید که پیامبر(ص) و حضرت علی (ع) کسی را به واسطه طرح شبهات و اشکالات به ارتداد محکوم نمایند؟

اگر به واسطه طرح شبهه یا اشکال به راحتی حکم ارتداد صادر گردد، باید جمع کثیری از افراد جامعه را مرتد شمرده و به اعدام محکوم کنیم؛ و از سوی دیگر صاحبان اندیشه جرأت ابراز عقیده نداشته و عقاید و شبهات آنها در نهان انباشته شود. متأسفانه امروزه افراد به راحتی متهم به ارتداد می‎شوند، که این ناشی از جهل و یا اعمال اغراض و مطامع سیاسی است.

ایشان در ارتداد قصد انهدام اصل اسلام را ملاک دانسته و فرمودند:

با این گونه حکم ها و برخوردها نه تنها دین و اسلام و انقلاب تقویت نخواهد شد

ناوبری کتاب