صفحه ۸۲

علاقه مند به پیشرفت کشور را از هر جناحی که باشند دوستانه و برادرانه دعوت کرده و راجع به مسائل مهم کشور با یکدیگر مشورت نمایند؛ نه اینکه بخواهند عقاید و افکار خود را بر دیگران تحمیل کنند و انتظار داشته باشند دیگران بدون چون وچرا فقط مطیع و پیرو باشند، بلکه درصدد بررسی صادقانه مصالح کشور در سیاست داخلی و خارجی بوده، و سپس با تقسیم کارها و سپردن هر کار به متخصص و کارشناس دلسوز در حقیقت انقلاب را از نو با برنامه ریزی صحیح زنده نمایند؛ و در این رابطه لازم است توجه شود که قداست بزرگان و پایه گذاران انقلاب و احترامشان کاملا محفوظ ولی آنان نیز مانند دیگران معصوم نبودند و گفته آنان وحی منزل نبوده است و بسا مخصوص به زمان خاص بوده و با تغییر زمان و شرایط مصالح نیز عوض می‎شود؛ و بالاخره اگر در رفتار و خطمشی مسؤولین تجدیدنظر اساسی و کلی انجام نشود معلوم نیست سرنوشت انقلاب به کجا منتهی خواهد شد.

[ تئوری توطئه، توهم یا واقعیت ]

سؤال 2 - یکی از مسائلی که امروزه مورد بحث قرار می‎گیرد، مسأله "تئوری توطئه" و واقعیت داشتن یا توهم آن است؛ از یک سو عده ای تمام مشکلات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور را ناشی از توطئه استکبار جهانی و آمریکا می‎دانند، و از سوی دیگر برخی بر خیالی بودن این تئوری پای می‎فشارند. به عنوان شخصی که بیش از نیم قرن نسبت به مسائل سیاسی آگاهی داشته اید و سالیان متمادی خود در متن جریانات و وقایع سیاسی قرار داشته اید، تا چه اندازه تئوری توطئه را نزدیک به واقع می‎دانید؟

جواب: در اینکه قدرتهای استکباری با انقلاب و استقلال کشور ما که موجب قطع ایادی آنان شده مخالف بوده و می‎باشند شکی نیست، ولی ظاهرا نسبت دادن هر مشکل و حادثه ای را به استکبار و ایادی آن یا از توهم وجود قدرت اساطیری و غیر عادی برای آنان و یا از ناحیه دفع مسؤولیت از خود ناشی می‎شود، بنابراین بجاست انسان واقع گرا باشد؛ به نظر می‎رسد بیشتر مشکلات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ما ناشی از برنامه ریزیهای عجولانه مقطعی و عدم برنامه های درازمدت حساب شده و سوءمدیریتها و سپردن کارها به افراد نالایق بوده است. پس از انقلاب محور کارها اغلب افراد خوب علاقه مند به اسلام و انقلاب و دارای سابقه مبارزاتی بودند ولی

ناوبری کتاب