صفحه ۷۳

خصوصی بعضی از بزرگان و علما از گناهان بزرگ محسوب می‎شود و موجب بدبینی ملت نسبت به دولت و مسؤولین است. از امام صادق (ع) نقل شده است: "سه دسته در روز قیامت عذاب خواهند شد... کسی که به سخنان مردم گوش می‎دهد در صورتی که آنان ناراضی اند، در روز قیامت در گوشهای او سرب ریخته می‎شود" بخصوص از تحقیق نسبت به امور جنسی که به طور مؤکد منع شده است.

و از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده: "من بحث عن اسرار غیره اظهر الله اسراره" هرکس از اسرار دیگران تفحص کند خداوند اسرار او را فاش خواهد نمود.

برای درک بهتر مطلب در این زمینه، می‎توان به مبحث استخبارات و اطلاعات در جلد چهارم مبانی فقهی حکومت اسلامی مراجعه نمود.

در کتاب "کنز العمال" که از کتابهای اهل سنت است (جلد 3، شماره 8827) نقل شده که خلیفه دوم برخی شبها در کوچه های مدینه گشت می‎زد ناگاه آوازی را از خانه ای شنید، از دیوار وارد خانه شد و صاحبخانه را در حال معصیت و گناه یافت، صاحبخانه در برابر اعتراض خلیفه گفت: اگر من مرتکب یک گناه شده ام تو مرتکب سه گناه شدی: خدا می‎فرماید: (لا تجسسوا) و تو تجسس کردی، و می‎فرماید: (و اتوا البیوت من ابوابها) از در وارد خانه شوید و تو از دیوار وارد شدی، و می‎فرماید: (لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا) وارد خانه دیگران نشوید مگر با اجازه و سلام و تو بی اجازه وارد شدی.

ضمنا این حدیث مسأله آزادی بیان مردم را حتی در برابر خلیفه مسلمین می‎رساند، چنانکه امیرالمؤمنین (ع) نیز در برابر شعارهای تند مخالفین مانند عبدالله بن کواء با گذشت برخورد می‎کرد.

در اصل بیست و دوم از قانون اساسی می‎خوانیم: "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند"؛ و در اصل بیست و سوم می‎خوانیم: "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد"؛ و در اصل بیست و پنجم می‎خوانیم: "بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،

ناوبری کتاب