صفحه ۶۳۵

در اصل 38 قانون اساسی می‎خوانیم: "هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است؛ اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست، و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است؛ متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‎شود"؛ و در اصل 39 می‎خوانیم: "هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است".

به علاوه بر فرض اینکه اقرار و اعتراف فردی در حال آزادی و به اختیار خود انجام شود، آنچه در احادیث و فقه ما ثابت شده این است که: "اقرار العقلاء علی انفسهم جایز" اقرار مردم عاقل علیه خودشان نافذ است، نه اینکه هرچه علیه دیگر بندگان خدا می‎گویند و می‎بافند نیز درست و نافذ باشد.

چرا در جمهوری اسلامی که بنای آن بر اساس التزام به موازین اسلامی و اخلاقی است، این قبیل صحنه های تأسف بار را - که خوشبختانه ملت پذیرای آنها نیست و از آنها مشمئز است - به وجود می‎آورند و به وسیله آنها با آبرو و حیثیت بندگان خدا بازی می‎کنند؟! و حتی در اجتماعات دینی نیز از آنها استفاده های نامشروع سیاسی کرده، و خیال می‎کنند با ترتیب این قبیل مصاحبه های تأسف بار حاکمیت خویش را تحکیم نموده اند. مردم ما نوار اعترافات متهمین به قتلهای زنجیره ای را مشاهده کرده و یا از آن اطلاع پیدا کرده اند، و به بطلان و بی اعتباری این قبیل مصاحبه ها واقف اند.

[ مفهوم اصلاحات ]

و اما مسأله اصلاحات که برای جمعی انحصارطلب به صورت غولی درآمده است، مقصود از آن جز عمل به وعده هائی که در آغاز انقلاب به مردم داده شد از قبیل آزادیهای مشروع و رعایت اصول قانون اساسی و از جمله اصول مربوط به حقوق ملت چیز دیگری نیست؛ و اینکه می‎گویند: "آنچه مهم است بالابردن سطح اقتصاد کشور است" باید گفت: توسعه اقتصادی کشور مرهون ایجاد امنیت برای اقشار مردم و سرمایه هاست و این شما هستید که با ایجاد بحرانهای سیاسی، مردم و سرمایه ها را از کشور فراری می‎دهید. آیا می‎دانید در اثر برخی شعارها و برخوردهای تند

ناوبری کتاب