صفحه ۶۱۲

فرمایید، و برای تفصیل می‎توانید به کتابچه "حکومت مردمی و قانون اساسی" اینجانب که در سایت موجود می‎باشد مراجعه نمایید.

س 4 - آیا فقها وظیفه بشیر و نذیر را در رساندن پیام شرع به مردم دارند یا موظف به اجرای شرع و تحمیل آن به مردم هستند؟ اگر شق اول صحیح است آیا حجاب اجباری از نظر شما شرعی است ؟ آیا می‎توان حکمی را اجباری کرد و افراد تحت حکومت اسلامی را به منافقانی که در بین دوستان یک نوع پوشش دارند و در خیابانها پوششی دیگر، تبدیل نمود؟ آیا این آثار اجتماعی اجرای اجباری احکام شرعی را شرعی می‎دانید؟

جواب: در رابطه با مسأله حجاب نیز به پاسخ سؤال 2 خودتان که در تاریخ فوق نوشته شده مراجعه فرمایید.

[ حجاب اجباری و بی حجابی اجباری ]

س 5 - ممالکی که از نظر فقها بلاد کفر هستند (کشورهای غربی دارای حکومت سکولار) به مسلمانان این آزادی را می‎دهند که پوشش خود را داشته باشند و مثل آتاتورک و رضاشاه بی حجابی را اجباری نمی کنند. با توجه به اینکه ادعای فقها این است که اسلام دین رحمت است چرا وقتی یک خانم بی حجاب خارجی (خبرنگاران و هیأتهای دیپلماتیک) وارد کشور اسلامی می‎شود به پوشش او احترام نمی گذارند و او را مجبور به پوشش اسلامی می‎کنند؟ آیا حجاب اجباری تفاوتی با بی حجابی اجباری در سلب آزادی پوشاک افراد دارد؟ حجاب اجباری چه دلیل قرآنی دارد؟

جواب: درست است که وظیفه اصلی فقها تبلیغ اصول و معارف و اخلاق و احکام اسلامی است، ولی توجه دارید که تشریع قوانین و احکام اسلامی به منظور عمل و اجرای آنها می‎باشد، و فراهم نمودن شرایط و زمینه پیاده شدن موازین اسلامی توسط مردم - نه با زور و اکراه - مستلزم حاکمیت یک قدرت اجرایی است که با بیعت و انتخاب خود مردم به دست آمده باشد و مردم پشتیبان آن باشند. اگر اکثریت مردم یک کشور مسلمان باشند و طبعا احکام اسلام و اجرای آنها را پذیرفته و به آن علاقه مند باشند، و این مردم به اختیار خود - نه با زور یا شانتاژ - با فقیهی عادل و آگاه به موازین

ناوبری کتاب