صفحه ۶۰۴

به دست نمی آید (لا اکراه فی الدین). مردم از مسیر دین به حاکمیت حق راه می‎یابند، ولی از مسیر حاکمیت و قدرت و اجبار پذیرای دین نمی باشند؛ بلکه اجبار نتیجه معکوس دارد و حاکمیت را نیز تضعیف می‎کند.

جناح خاصی که در حاکمیت روزبه روز پایگاه مردمی آن ضعیف تر می‎شود، برای حفظ موقعیت و قدرت و سلطه خویش استفاده ابزاری از دین و مذهب و حوزه ها را خطمشی خود قرار داده و دیگران را به بی دینی متهم می‎کند.

این جناح انحصارطلب همه چیز را برای بقای قدرت سیاسی و اقتصادی خود به کار می‎گیرد، و ضربه ای که این خطمشی تاکنون به اسلام و روحانیت و حوزه های علمی وارد نموده است به این زودی قابل جبران نیست. متأسفانه هتک مرجعیت شیعه و ترور شخصیت های علمی و دینی کشور - که از اهداف دیرینه دشمنان اسلام و کشور بوده - ناآگاهانه توسط این جریان مرموز داخلی در حال اجرا می‎باشد.

ترور شخص و ترور شخصیت دو روی یک سکه هستند که برای مقاصد پلید و اجرای سیاست های شیطانی انجام می‎شوند.

اگر دشمنان اسلام برای شکستن حریم و استقلال مرجعیت شیعه - که بارها در مقاطع حساس از استقلال و قدرت مردمی آن ضربه خورده اند - میلیاردها تومان خرج می‎کردند نمی توانستند این گونه که از ناحیه این قبیل جریانات انجام شده عمل نمایند. انتظار می‎رود از ناحیه حضرات آیات بزرگوار و اساتید محترم و فضلای متعهد و آگاه حوزه علمیه قم برای نجات آن از خطرات اقدام اساسی و هماهنگ انجام شود.

حوزه علمیه قم که فعلا چشم امید جهان تشیع به آن دوخته شده است امانتی است الهی که به آقایان محترم سپرده شده و طبعا مسؤولیت حفظ استقلال و عظمت آن بر عهده آنان می‎باشد. تا زمانی که سرنوشت حوزه از خارج آن و توسط عناصر و ارگانهای منتسب به حاکمیت تعیین می‎شود، و عناصری معلوم الحال و خودسر - تحت حمایت برخی ارگانهای سیاسی و نظامی - با زنده باد و مرده باد گفتن و حمله به شخصیت ها و علمای دینی، حوزه علمیه را ملعبه و جولانگاه مقاصد سیاسی خود قرار می‎دهند وضعیت حوزه علمیه روزبه روز بدتر خواهد شد.

ناوبری کتاب