صفحه ۵۹۲

بلکه مقصود این بود که تمام مذاهب اسلامی در یک جبهه سیاسی و اقتصادی در مقابل دشمنان اسلام و متجاوزین و مستکبرین جهان برای مصالح امت اسلامی تشریک مساعی نمایند.

امروز تعداد مسلمانان جهان متجاوز از یک میلیارد و دویست میلیون نفر می‎باشد، و با اشتراک همگی در اصول اسلام و فرائض مهم و معنویات آن، مالک ثروت و ذخائر بزرگی هستند که سایر ملتها و دولت ها به آنها احتیاج دارند، با این حال متأسفانه بسیاری از دولت های اسلامی تحت نفوذ و سیطره بیگانگان قرار گرفته و سران آنها به خاطر جلب رضایت یهود و نصاری از مصالح ملت های خود دفاع نمی کنند. ننگ است برای دول اسلامی که یک اقلیت صهیونیست بر فلسطین مظلوم و قدس شریف تجاوز نموده و هر روز بی گناهانی را بکشند و شهرها و خانه های آنان را تخریب نمایند، و رؤسای کشورهای اسلامی تنها به دادن شعارها واعلام حمایت های لفظی و صادرنمودن بیانیه ها اکتفا نمایند. بازگشت مجد و عظمت اسلام و مسلمانان تنها در سایه وحدت کلمه و اتحاد عملی مسلمانان و پرهیز از تفرقه و تشتت نیروها خواهد بود.

[ محدوده دخالت فقیه در سیاست ]

سؤال 17 - محدوده دخالت یک فقیه در سیاست به معنای متعارف آن چقدراست ؟

جواب: وظیفه فقیه از آن جهت که فقیه است و متخصص و کارشناس فقه اسلام می‎باشد نظارت بر قوانین مصوب و امور اجرائی و قضائی و ملاحظه موافقت آنها با قوانین اسلام و نیز مراقبت بر تأمین حقوق مردم بخصوص اقشار ضعیف می‎باشد، و اعمال ولایت او تنها در موارد بسیار نادری است که به خاطر تنگناهای قانونی پیش می‎آید که البته باید به طور موقت و محدود باشد. فقیه نباید در اموری که اهلیت و کارشناسی آن را ندارد دخالت نماید (همان گونه که در کلام مرحوم آیت الله شیخ محمدحسین اصفهانی تصریح شده بود). آنچه موجب یأس مردم و زدگی آنان از حکومت دینی می‎شود دخالت فقیه یا کارگزاران او در اموری است که اهلش نیستند، و نیز اعمال استبداد در امور مربوط به مردم.

ناوبری کتاب