صفحه ۵۸۰

نخواهد بود، به نظر شما بسط و گسترش اندیشه و تفکر شریعتی و شریعتی ها تا چه اندازه جوان امروز را در شناخت و درک مسیر واقعی راهگشا خواهدبود؟

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
81313
( بسم الله الرحمن الرحیم)

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف واحد گلپایگان دامت توفیقاتهم

پس از سلام، در رابطه با پرسشهای شما نسبت به شخصیت مرحوم دکتر علی شریعتی طاب ثراه و نقش او در بیدارکردن نسل جوان کشور یادآور می‎شوم: نقش هرکس و هر چیز را باید در شرائط خاص زمانی و مکانی او بررسی نمود. در مقطعی که مرحوم دکتر شریعتی زندگی می‎کرد دو ویژگی وجود داشت:

1 - خفقان حاکم بر جامعه بخصوص دانشگاهها از ناحیه رژیم.

2 - انزوای مذهب در رشد فکری و حرکتهای سیاسی و در جو مجامع فرهنگی و دانشگاهی.

در آن مقطع که بسیاری از روشنفکران مذهبی ساکت و خاموش بودند نقش شخصیت هائی همچون دکتر شریعتی در شکستن خفقان موجود و احیای نقش دین و مذهب در بیداری جامعه و جوانان دانشجو بسیار قابل تقدیر است. آن مرحوم با استعداد خاص و قریحه ای که داشت و با تلاشی که نمود توانست بسیاری از جوانان مسلمان را که در معرض سقوط در دامن مارکسیسم و بی دینی بودند نجات دهد و مذهب را از گوشه های مساجد و منابر به عمق دانشگاهها جذب نماید، و اتهام ارتجاع و حمایت مذهب و روحانیت از قدرتها و حکومتهای مستبد را از آنها بزداید.

البته هرکس جز معصومین (ع) از خطا و اشتباه صددرصد مصون و محفوظ نیست؛ و در هر نوشته ای جز قرآن کریم و کلمات معصومین (ع) ممکن است اشتباهاتی وجود داشته باشد که باید با نقد علمی و منصفانه مورد بررسی قرار گیرد.

توفیق همه شما را از خدای بزرگ و مهربان مسألت می‎نمایم. والسلام علیکم.

1381315 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب