صفحه ۵۵۱

دارای عمر طولانی و غیبت طولانی، و اینکه پس از ظهور زمین را پر از عدل و داد می‎نماید، و علامتها و نشانه های قبل از ظهور آن حضرت به نحو تفصیل نقل شده است.

و اینکه ملقب شدن "جعفر" عموی آن حضرت به لقب "کذاب" فقط به خاطر تکذیب آن حضرت بوده است ثابت نیست، و مخالفت چند نفر با وجود آن حضرت آسیبی نمی رساند، در طول تاریخ بسیاری از افراد حتی با بدیهیات اولیه نیز به خاطر اغراض سیاسی یا اقتصادی مخالفت کرده اند.

ج 2 - با توجه به مطالب یادشده وجود و بقای آن حضرت با برهان عقلی و نقلی به اثبات می‎رسد، و در این گونه امور که اخبار متواتره از زمان خود پیامبراکرم نسبت به آن وارد شده اگر اجماع هم محقق شود به اصطلاح "اجماع مدرکی" است؛ و معیار، مدرک آن می‎باشد؛ و با توجه به براهین عقلی و اخبار کثیره متواتره چیزی بیش از مرتبه علمی که معمولا از راه اجماع حاصل می‎شود به دست می‎آید.

بنابراین وجود امام زمان فرضیه ای نیست که مرهون خفقان و ترور و امثال آنها باشد، بلکه مرهون عقل سلیم و نقل مسلم است؛ و به نظر اینجانب نمی توان کسی را که بدون اهانت به نقد و نظر علمی در موضوعات مختلف می‎پردازد مورد اهانت قرار داد، چه رسد به تکفیر و یا ترور. کسانی که این کارها را انجام می‎دهند علاوه بر اینکه ضعف توان علمی خویش را نشان می‎دهند، به عالم اندیشه و تفکر لطمه می‎زنند. آری مسأله اهانت و فحاشی و عناد و انکار ضروری با توجه به ضروری بودن آن امر دیگری است.

ج 3 و 4 - امامت نه مانند سلطنت یک پست و مقام اعتباری موروثی است و نه یک صلاحیت اکتسابی، بلکه مقام معنوی الهی و حد اعلای قرب به خداوند است که زمینه های آن مربوط به قبل از تولد است؛ بدین گونه که اصلاب شامخه و ارحام مطهره در تکون او دخالت دارند، و دارای استعداد خدادادی ویژه ای است که خداوند با حکمت بالغه خود در افراد خاصی برای وساطت در فیض الهی و راهنمائی انسانها به

ناوبری کتاب