صفحه ۵۱۷

نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد)" به احضارهای بی حساب و غیرقانونی آن دادگاه ترتیب اثر می‎دهند و در نتیجه ابهت مجلس شورای اسلامی شکسته می‎شود و جمهوریت و مردمی بودن نظام زیر سؤال می‎رود و طبعا صددرصد به ضرر ثبات و استقرار نظام می‎باشد. به اصطلاح معروف: حرمت امامزاده را متولی امامزاده باید حفظ نماید.

[ منع تحقیق و تفحص مجلس در نهادهای مربوط به رهبری توهین به ملت ]

3 - مطابق نص اصل 76 قانون اساسی "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد" و برحسب اصل 84 "هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در تمام مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید" مفاد این دو اصل عام است و هیچ تخصیصی بر آنها وارد نشده است؛ با این حال اخیرا مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرده است که "مجلس شورا در نهادهایی که زیر نظر رهبر است حق تحقیق و تفحص ندارد مگر با اجازه رهبر" این امر یک بدعت سیاسی تازه است از ناحیه مجمع مذکور که خود از ناحیه رهبر منصوب است، و توهین به مجلس و ملت می‎باشد.

اولا: مجمع مذکور حق قانون گذاری ندارد. ثانیا: مطابق ذیل اصل 107 "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است" آیا نهادهای زیر نظر رهبر از خود رهبر مهم ترند؟! ثالثا: خود رهبر به وسیله خبرگان از ناحیه ملت انتخاب می‎شود و نهادهای زیر نظر او به وسیله بیت المال و سرمایه ملت اداره می‎شوند، پس طبعا ملت و نمایندگان آنها حق دارند بر او و نهادهای زیر نظر او نظارت داشته باشند. و رابعا: مصوبه مجمع مذکور در نهایت موجب وهن مقام رهبری هم می‎باشد چون هنگامی که در موردی مجلس شورای اسلامی استجازه کند اگر او اجازه دهد این مصوبه بی خاصیت می‎باشد، و اگر اجازه ندهد موجب سوءظن مردم به آن نهاد می‎شود زیرا قضاوت خواهد شد که مگر در آن نهاد تحت نظر رهبری چه خبر است که حاضر نیستند تحقیق و تفحص صورت بگیرد، زیرا آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

ناوبری کتاب