صفحه ۵۱۶

مصاحبه با "ایسنا" برای توجیه بازداشتهای ناروای برخی از فضلای حوزه علمیه قم او علنا آنان را به اقدام علیه امنیت و مصالح نظام متهم کرد و گفت: مسائل خیلی عمیق و ریشه دار است، و در پاسخ به سؤال دیگری درباره عملکرد دادگاه ویژه و اینکه آیا این دادگاه می‎تواند با مجتهدین و مراجع برخورد کند گفت: "صلاحیت هایی که دادگاه ویژه دارد در آیین نامه مربوط به آن آمده است".

جای تعجب است که در کشور اسلامی قبل از تشکیل دادگاه صالح حیثیت و آبروی بندگان خدا علنا ملعبه و بازیچه افراد مدعی علم و عدالت گردد.

اشتباه آقایان این است که خودشان را صددرصد تجسم کامل اسلام و انقلاب و نظام اسلامی و عقل کل و قیم جامعه، و دیگران را مخالف اسلام و نظام می‎پندارند، و طبعا هر گونه انتقاد و تذکر دوستانه را مخالفت با اسلام و نظام می‎شمارند.

در صورتی که تندرویها و بازداشتها و محاکمات بی حساب آقایان و مسؤولین است که بحران ایجاد می‎کند و خانواده ها را پریشان و سازمانهای حقوقی جهان را علیه ما بسیج می‎نماید، و در نتیجه امنیت کشور را در معرض خطر قرار می‎دهد. و برخورد آقایان با مجتهدین و مراجع است که عظمت و شوکت روحانیت و مرجعیت شیعه را می‎شکند، و آنان را از صحنه زندگی مردم کنار می‎زند.

[ نمایندگان مجلس نباید به احضارهای دادگاه غیرقانونی ترتیب اثر دهند]

2 - دادگاه انقلاب نیز یک امر موقت و ضروری بود برای آغاز انقلاب و در قانون اساسی نامی از آن نیست و پس از استقرار نظام وجهی برای ادامه آن وجود ندارد، ولی متأسفانه ابزاری شده است برای سرکوب هر صدای مخالف و برخوردهای تند و ظالمانه با نخبگان جامعه که در پیروزی انقلاب نقش مؤثر داشتند و حتی برخورد با نمایندگان منتخب ملت. و عملکرد آن عملا به آبروی اسلام و نظام اسلامی و دستگاه قضائی کشور و مجلس شورای اسلامی که باید در رأس امور باشد لطمه اساسی می‎زند.

بسیار جای تعجب است که نمایندگان مجلس (با اینکه در سطح جهانی برای آنان مصونیت سیاسی قائل اند، و برحسب اصل 86 قانون اساسی: "نمایندگان مجلس در مقام ایفای نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب

ناوبری کتاب