صفحه ۵۱۱

نقل شده "اقامة حد خیر من مطر اربعین صباحا" (وسائل، ج 18، ص 308) اجرای یک حد از باران چهل روز بهتر است؛ یعنی آثار و برکات آن برای جامعه از فوائد باران چهل روز بیشتر است.

در رابطه با حد زنا در قرآن کریم می‎خوانیم: (و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین) (سوره نور، آیه 2) باید برای اجرای حد زانی و زانیه طائفه ای از مؤمنین حضور یابند. ذکر خصوص "مؤمنین" برای این است که آنان که قولشان معتبر و حجت است حاضر شوند و گواهی دهند بر اجرای حد تا خبر منتشر شود و باعث عبرت دیگران گردد، نه اینکه اقشار مختلف و رجاله ها و فضول الرجال اجتماع کنند و جنجال برپا شود و در نتیجه عکس العمل های تند را در پی داشته و اجرای حد نتیجه معکوس داشته باشد و یک نحو اشاعه فحشاء محسوب گردد.

صاحب وسائل در مقدمات حدود باب 22 می‎فرماید: "باب کراهة اجتماع الناس للنظر الی المحدود" و در ذیل این عنوان حدیثی را نقل می‎کند بدین مضمون: در حالی که امیرالمؤمنین (ع) در بصره بودند مردی را برای اجرای حد بر او آوردند، وقتی حاضر شدند جماعتی از مردم آمدند، حضرت به قنبر فرمودند: ببین این جماعت کیستند؟ گفت: بر مردی حد جاری می‎شود؛ حضرت نگاهی به آنان کرده و فرمودند: "لا مرحبا بوجوه لاتری الا فی کل سوء، هؤلاء فضول الرجال، امطهم عنی یا قنبر." گشایش مباد برای کسانی که جز در بدیها دیده نمی شوند، اینان مردان فضول می‎باشند، قنبر آنها را از من دور کن.

معلوم می‎شود حضور اقشار مختلف مردم مطلوب نبوده بلکه کراهت دارد؛ زیرا طبعا عکس العمل های تند در پی دارد. آنچه مطلوب است حضور برخی از مردم مؤمن است تا داستان را به طور صحیح نقل کنند و به گوش مردم برسانند.

در اینجا به چند نکته اشاره می‎کنم:

1 - هرچند حدود الهی باید اجرا شود ولی کیفیت اجرای آنها باید به گونه ای باشد که موجب جنجال و تبلیغات سوء علیه اسلام و مسلمین نگردد.

2 - جرائم جنسی وقتی ثابت می‎شود که چهار نفر شاهد عادل با چشم خود عمل را مشاهده کرده باشند و نزد قاضی مجتهد عادل شهادت داده باشند، و یا طرف در محیط و جو آزاد - نه در زندان و یا تحت فشار و تهدید - چهار مرتبه نزد مجتهد عادل اقرار کرده باشد، و این امر خیلی کم اتفاق می‎افتد.

ناوبری کتاب