صفحه ۴۴۸

جایی صادق است که گوینده قصد تحقیر داشته باشد، و قصد او برای قاضی احراز شود، و قهرا راهی جز اقرار در محیط آزاد وجود ندارد، و در صورت شک "الحدود تدراء بالشبهات"؛ و خلاصه اینکه هر عمل یا گفتار انسان که امکان وجود و یا عدم اهانت در آن باشد، مصداق اهانت بودنش منوط به قصد می‎باشد.

جواب 3: تشخیص اهانت هرچند بر عهده قاضی است که می‎خواهد حکم صادر نماید، ولی لازم است:

اولا: قصد اهانت برای قاضی احراز شود و راهی جز اقرار شخص در محیط آزاد وجود ندارد.

ثانیا: قاضی باید فرهنگ و عرف منطقه اجتماعی و مذهب متهم را در نظر بگیرد؛ زیرا ممکن است برخی تعبیرات در عرف عام اهانت باشد ولی در عرف خاص اهانت و تحقیر محسوب نگردد؛ و در صورت شک و تردید نمی توان تعزیر نمود، زیرا "الحدود تدراء بالشبهات".

جواب 4: همان گونه که یادآور شدم سب و شتم رسول خدا(ص) و ائمه هدی (ع) حکم خاصی دارد و مجازات آن از حدود الهی است، ولی سایر اهانتها تعزیر دارد و خصوصیات و مقدار آن تابع نظر حاکم شرع واجد شرایط است.

جواب 5: اگر سب به مرحله ارتداد و انکار اصل اسلام و نبوت از روی عناد برسد توبه مرتد هرچند بین خود و خدا مقبول است ولی در مرتد فطری مرد پس از ثبوت نزد حاکم شرع با بینه، حد باید اجرا گردد؛ ولی اگر با اقرار ثابت شود حاکم شرع می‎تواند بنا به مصالحی گذشت کند و حکم اجرا نشود.

و اگر سب به مرحله ارتداد و انکار اسلام و نبوت نرسد، قبل از ثبوت نزد حاکم اگر توبه کند توبه او قبول است؛ و در سایر اهانتها نیز اگر قبل از ثبوت نزد حاکم توبه کند، توبه او قبول است و جای تعزیر نیست.

ناوبری کتاب