صفحه ۴۴۷

[ مقدسات اسلام کدامند؟]

و اما پاسخ سؤالها:

جواب 1: قدس به معنای منزه بودن و پاکی است، مقدسات اسلام اموری است که ذاتا پاک و از هر عیب و نقصی منزه است و قداست آنها از ناحیه اسلام نزد همه مسلمانان ثابت شده است؛ نظیر قرآن مجید، کعبه معظمه، مسجدالحرام، مسجدالنبی (ص)، مسجد اقصی، قبور ائمه اطهار(ع)، احکام و موضوعات قطعیه و ضروری اسلام مانند نماز، روزه، حج و امثال اینها؛ و ممکن است برخی امور نزد برخی مقدس باشند و نزد برخی دیگر تقدس آنها احراز نشده باشد؛ و باید شخص اهانت کننده نسبت به مقدس بودن آن چیز از ناحیه اسلام و نزد همه مسلمانان آگاهی داشته باشد. ضمنا سب مقدسات هر مذهبی از مذاهب اسلام و یا مقدسات سایر ادیان الهی - هرچند ادیان تحریف شده - نیز جایز نیست.

در قرآن کریم می‎خوانیم: (و لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم) (انعام، 108) (به خدایانی که در برابر خداوند می‎خوانند دشنام ندهید، مبادا آنان نیز از روی عناد و جهالت به خداوند دشنام دهند).

[ چه مواردی اهانت به مقدسات محسوب می‎شود؟]

جواب 2: هر گفتار یا کرداری که جنبه تحقیر و مسخره کردن و تجاوز به حریم انسان داشته باشد اهانت محسوب است. اگر کسی بگوید - مثلا - امام علی (ع) نفهمیده یا اشتباه کرده و منظورش بدگوئی و تحقیر آن حضرت باشد اهانت است؛ ولی اگر برای آن حضرت احترام قائل است لیکن در اثر عدم شناخت و ضعف عقیده خیال می‎کند آن بزرگوار نیز مانند مجتهدین خطا و اشتباه داشته اند، و یا چون زمان و مقتضیات آن تغییر کرده نمی توانیم روش آن حضرت را برای این زمان الگو قرار دهیم اهانت محسوب نمی شود، بلکه اشتباه کرده است و باید او را ارشاد نمود. اهانت هرچند در بعضی موارد امر قصدی نیست - مانند اینکه کسی نعوذبالله از روی عمد به قرآن لگد بزند - ولی در بسیاری از موارد و نیز مورد سؤال امری قصدی است و در

ناوبری کتاب