صفحه ۴۴۲

[ حبس روحانیون به خاطر عقاید سیاسی، غیر شرعی و غیر قانونی است ]

پرسش 6 - جریانهای سیاسی و نیز دینی و روحانی که در روحانیت ایران امروز وجود دارند کدامها هستند؟ زندانی شدن چندین روحانی را چگونه توضیح می‎دهید و چرا روحانیون زندانی شده اند؟ به خاطر رقابت بر سر قدرت ؟ به خاطر اختلاف در دیدگاههای ایدئولوژیک ؟

جواب: اختلاف نظر هم در مسائل دینی و هم در مسائل سیاسی و هم در مسائل فلسفی امری طبیعی و غیرقابل پیشگیری است. هیچ گاه نباید انتظار داشت که همه افراد و جناحها مثل هم فکر کنند و مثل هم بیندیشند. و بر همین اساس هم در جناحهای سیاسی و هم در روحانیون تفکرهای مختلفی وجود دارد که لازم است همگی در فضای سالم و خالی از تعصب و مطلق گرایی به تعامل فکری و تبادل نظر بپردازند تا بتوانند به رشد فرهنگ و تعالی کشور کمک نمایند. این همه در کتاب و سنت و کلمات بزرگان به مشورت سفارش شده بر همین اساس است؛ ولی متأسفانه برخی گروههای خودخواه و انحصارگر این سفارشها را نادیده می‎گیرند، خود را حق مطلق می‎پندارند و دیگران را سرکوب می‎نمایند.

و اما زندانی شدن چندین روحانی سرشناسی که من آنان را به خوبی می‎شناسم هیچ مجوز شرعی و قانونی ندارد، و اساسا "دادگاه ویژه روحانیت" که سالهاست کشور و جامعه ما گرفتار آن شده است نهادی است غیرقانونی و احکام آن ارزش شرعی و حقوقی ندارد. و بسیاری از بزرگان و حقوقدانان در این رابطه تذکراتی داده اند، و اینجانب نیز غیرقانونی بودن و ضررهای مترتب بر آن را هم در نوشته های مختلف و هم در کتاب خاطرات یادآور شده ام.

[ تفکیک قوا]

پرسش 7 - انفکاک قوا (مقننه، مجریه و قضائیه) هدفی است که باید پی گرفت و یا به نظر شما نظریه "منتسکیو" زیاده روی در اخذ نظریه از غرب است ؟

جواب: نظریه تفکیک قوای سه گانه نظریه مترقی و معقولی است، و با حکومت دینی نیز منافات ندارد.

ناوبری کتاب