صفحه ۴۳۹

وظیفه رهبری فقط نظارت و ارشاد باشد، وگرنه روز به روز بر تضادها و چالشها افزوده می‎شود و طبعا مانع رشد و ترقی کشور خواهد بود.

پرسش 2 - تحول جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی می‎کنید؟

جواب: ظاهرا مقصود شما از "تحول جمهوری اسلامی" تحولی است که در سالهای اخیر به عنوان "اصلاحات" مطرح است، این تحول ریشه در عملکرد منفی برخی متصدیان امور در سالهای پیش دارد؛ عملکردی که متأسفانه روز به روز از اهداف اصلی انقلاب و شعارهای محوری آن دور می‎شد و مردم ناظر تخلف از آنها بودند، تداوم این وضعیت مردم را مأیوس و دلسرد نمود، و به دنبال ایجاد تحولی بودند که در دوم خرداد 76 نشانه ای از آن پیدا شد.

این امر - به خاطر طرح شعارها و اهدافی که مردم در آغاز انقلاب به دنبال آنها بودند - امید فراوانی را در دلها به وجود آورد، ولیکن به دو دلیل تاکنون توفیق زیادی به دست نیامده است: یکی کارشکنی های منظم و سازمان یافته جناح قدرتمند، و دیگری ضعفها و قصورها و عدم بهره برداری از فرصتهایی که فراهم شد.

امید است با انتخاب مجدد ریاست جمهوری زمینه بیشتری برای عمل به وعده ها و شعارهای اساسی فراهم گردد.

و اگر مقصود شما از "تحول جمهوری اسلامی" مخالفت مردم با اصل نظام اسلامی و گرایش آنان به یک حکومت "لائیک" و بی تفاوت نسبت به موازین اسلامی است، به نظر اینجانب چنین نیست؛ زیرا اکثریت قاطع مردم ایران نسبت به اصل اسلام و موازین آن متعهد و پایبند می‎باشند. و مخالفت ملت با برخی از افراد و چهره ها را نباید مخالفت با اصل اسلام پنداشت.

[ پیشینه درآمیختگی قدرت سیاسی و مذهبی ]

پرسش 3 - رژیم کنونی که در آن، قدرت سیاسی با قدرت مذهبی در آمیخته است سابقه در تاریخ ایران دارد یا خیر؟

جواب: ساختار کنونی حاکمیت سیاسی در کشور - که "فقیه" مستقیما در حاکمیت نقش کلیدی دارد - سابقه ای در تاریخ حاکمیت ایران ندارد، لیکن در بعضی ادوار

ناوبری کتاب