صفحه ۴۲۸

جواب: در مورد استفاده از رسانه های جمعی در این زمینه چند نکته قابل توجه است:

1 - با توجه به نقش گسترده رسانه ها در فضاسازی و ایجاد جو در جهت محکومیت و ضرر متهم، و نیز در جهت تحت تأثیر قراردادن محکمه و قاضی، هرگونه استفاده یک طرفه از آنها بسا موجب خروج دادگاه و قاضی از بی طرفی خواهد شد و در نتیجه چنین محکمه ای صلاحیت قضاوت را از دست خواهد داد؛ علاوه بر اینکه تخریب چهره افراد در بین مردم حرام قطعی است، به ویژه اینکه برای او هیچ امکان دفاعی فراهم نباشد.

2 - اعلام جرائم یا اتهامات توسط رسانه ها - آن هم قبل از ثبوت شرعی و قانونی در محکمه صالح - خود جرمی مسلم است؛ و در اصل سی و نهم قانون اساسی می‎خوانیم: "هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است."

البته پس از ثبوت جرم بسا اعلام عمومی نوعی مجازات به شمار آید، که آن هم اختصاص به موارد خاصی دارد که در شرع وارد شده است. شاید فلسفه اینکه در قرآن کریم در مورد اجرای حد بر زن و مرد زناکار فرموده: (ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین) (باید مجازات آنان را عده ای از مردم مؤمن مشاهده نمایند) علاوه بر تنبه و توجه عمومی چنین باشد که زن و مرد زناکار به مردم معرفی شوند و همین معرفی شدن و حضور عده ای از مردم در صحنه اجرای حد، نوعی تشدید مجازات باشد.

پرسش 10 - مسأله دفاع از حقوق شخصی در مورد شخص متهم چگونه تبیین می‎شود؟ باتوجه به اینکه به آبروی مؤمنی که در معرض اتهام قرار گرفته تعرض شده و مسائلی به او نسبت داده شده است، او چگونه می‎تواند در مقام دفاع از خود برآید؟

جواب: مسأله حفظ حیثیت و آبروی انسانها از معدود مسائلی است که در شرع مقدس نسبت به آن تأکید فراوان شده است. لذا محاکم قضایی مجاز نیستند بدون مدرک و دلیل محکم افراد را متهم یا احضار و یا بازداشت نمایند؛ زیرا همه این کارها

ناوبری کتاب