صفحه ۴۰۷

«50» پیام به مناسبت بازداشتهای سیاسی نیروهای ملی مذهبی

1380121
( بسم الله الرحمن الرحیم)

ملت شریف و متعهد ایران وفقکم الله تعالی لمرضاته

پس از سلام و تحیت، بعد از گذشت حدود یک ماه از بازداشت عده ای از مسلمانان آزادیخواه، موج جدیدی از دستگیریهای جمعی با انگیزه سیاسی آغاز گردید و افراد زیادی از شخصیت های سیاسی، مذهبی به دستور قوه قضائیه به اتهام واهی "براندازی نظام" بازداشت شدند. ضمن ابراز تأسف از این برخوردهای تند و غلط در این رابطه نکته هایی را یادآور می‎شوم:

1 - اکثر افراد بازداشت شده را که اینجانب می‎شناسم هیچ گاه درصدد براندازی نظام اسلامی نبوده اند؛ و در بحران سالهایی که گروههای مسلح درصدد براندازی نظام بودند، اینان اعمال آنان را محکوم و مردود می‎دانستند و در اظهارات خویش صریحا مواضع خود را اعلام می‎داشتند.

آری، وادارنمودن افراد بازداشت شده به اعترافات دروغ و جرائم انجام نشده و سپس اظهار توبه و ندامت و تقاضای عفو، شیوه ای است که متأسفانه سالهاست در جمهوری اسلامی به شکل یک سنت در آمده است. همین شیوه غلط در رژیم سابق و در کشورهای کمونیستی وجود داشت و در کشورهای استبدادی نیز وجود دارد. از اظهارات برخی متصدیان این دستگیریها به دست می‎آید که آقایان ظاهرا توانسته اند از بعض دستگیرشدگان اعترافاتی به دروغ و مصاحبه هایی فرمایشی در راستای اهداف از پیش تعیین شده خویش بگیرند و به دنبال آن شخصیت های محترمی را که افرادی متعهد و اصلاح طلب می‎باشند به شکل جمعی بازداشت نمایند.

ناوبری کتاب