صفحه ۳۹۷

کسانی غیر از من و بیت من برای رادیو بی بی سی ارسال و در 6815 توسط این رسانه منتشر گردید که طبعا در آن شرایط موجب ناراحتی اینجانب شد. اما به دروغ القا نمودند که نامه توسط بیت من برای رادیو بی بی سی فرستاده شده است. انتشار این نامه در بی بی سی حدود هشت ماه پس از نگارش آن در 6815 یک روز قبل از تاریخ نامه 6816 واقع شد، و ظاهرا زمینه ای درست شد برای ناراحتی آن مرحوم و تحریک و موضع گیری ایشان علیه اینجانب اگر نامه 6816 مربوط به ایشان باشد.

3 - نامه مورخه 65717 من در پاسخ به نامه مرحوم امام در رابطه با سیدمهدی هاشمی.

در صورتی که در خاطرات آقای ری شهری و رنجنامه به نحو تقطیع شده آمده و طبعا پس از کار آقایان لازم بود همه آن نامه نقل شود. و نامه های اینجانب به معظم له با لحن محترمانه و برای تذکر به ایشان بوده است نه به عنوان موضع گیری در برابر ایشان، و هیچ گاه ایشان برای خود مدعی مقام عصمت نبودند. من در همه عمرم صریح اللهجه بوده ام و در برابر مرحوم استاد آیت الله العظمی بروجردی نیز چنین بوده ام؛ مطلبی را که حق می‎دانستم صریحا می‎گفتم و اهل سخنان دوپهلو یا تملق آمیز نبودم، و هدفی جز انجام وظیفه الهی نداشتم. احترام بزرگان به جای خود محفوظ، ولی حق و حقیقت از همه کس و همه چیز محترمتر است. البته ادعای عصمت نمی کنم و بسا خطا و اشتباهاتی هم داشته باشم، خطا و اشتباه در غیر معصومین (ع) یک امر عادی و طبیعی است و ما حق نداریم به کسی بگوییم: چون ممکن است در برخی موارد اشتباهی رخ دهد تو خاطراتت را ننویس و در مسائلی که مورد تهاجم واقع شده ای از خود دفاع نکن مگر اینکه مطابق میل ما بنویسی. البته حق داریم موارد اشتباه نویسنده را دوستانه تذکر دهیم.

از باب نمونه در همین کتاب خاطرات در صفحه 407 در رابطه با فرزندان رضایی به جای "رضا" "حسین" ذکر شده که لازم است تصحیح شود. و یا در صفحه 590 گفته شده: آمدن هشت نفر از سران کشورها نزد مرحوم امام بعد از فتح خرمشهر بوده، و برحسب آنچه برخی نوشته اند قبل از آن بوده است که البته در اصل مطلب اثری ندارد. و آنچه در کتاب خاطرات من مهم است اسناد خطی آن می‎باشد که احتمال

ناوبری کتاب