صفحه ۳۸۴

روش غلط الگو شده و هنوز ادامه دارد؛ که البته گناه این انحرافات را نباید به حساب اسلام یا اصل ولایت فقیه گذاشت، بلکه به حساب عدم تجربه و عدم تربیت کادر لازم و جهالت ها و سوءمدیریت ها و انحصارطلبی ها و فرصت طلبی ها و عدم مشورت در امور و احاله کارهای مهم به افراد ناوارد تازه کار باید گذاشت.

صدور اشتباه و انحراف از مسیر حق از انسانهای غیر معصوم غیر متخصص در جهان بسیار اتفاق افتاده است، ولی با تذکر دادن نخبگان و عقلای قوم متصدیان امور تجدیدنظر می‎کنند و گذشته ها را جبران می‎نمایند و برنامه های خویش را اصلاح می‎کنند. لیکن آنچه در ایران ما مایه تأسف است اصرار متصدیان امور بر همان روشهای غلط سابق و عدم تجدیدنظر در برنامه ها و سرکوب نخبگان و تذکردهندگان است؛ به گمان اینکه چند نفر عقل کل می‎باشند و دیگران همه سفها و نیازمند به قیم.

[ تجاوز بی سابقه به حریم روحانیت و مرجعیت در حکومت اسلامی ]

س 4 - بعضی از روحانیون عالی رتبه مثل حضرتعالی در حصر خانگی هستند، اشخاص دیگری در زندان هستند، آیا این گونه اعمال که به وسیله دیگر روحانیون انجام می‎شود با احترامی که از نظر اسلام باید به علما گذاشت منافات ندارد؟

جواب: روحانیت و مرجعیت شیعه در ادوار مختلف تاریخ دارای استقلال و حافظ حریم اسلام و مذهب و مصالح ملت و پناهگاه محرومین و مظلومین بوده است و در برابر هجوم قدرتهای خارجی و استعماری از استقلال کشور دفاع می‎کرده اند؛ ولی متأسفانه این دژ محکم به بهانه حمایت از حکومت اسلامی شکسته شد و هنوز هم ادامه دارد. عظمت و شوکت هر کشور به فرهنگ و دانش آن کشور وابسته است، و مظهر فرهنگ کشور ما حوزه های علمیه و دانشگاهها و مطبوعات آزاد می‎باشد که به وسیله ایادی یک جناح از حاکمیت و افراد فریب خورده وابسته به آنها مورد تجاوز و هتک قرار گرفت. اگر دشمنان اسلام و روحانیت برای شکستن حریم حوزه های علمیه و قداست روحانیت و مرجعیت شیعه میلیاردها تومان خرج می‎کردند نمی توانستند این گونه عمل کنند که به دست آقایان انجام شده و می‎شود.

ناوبری کتاب