صفحه ۳۷۰

جواب: از سه واقعیت نباید غفلت شود:

الف - بد معرفی نمودن چهره نورانی اسلام و شریعت سهله سمحه از بعد نظری و ارائه تصویری خشن و ارتجاعی از آن از ناحیه برخی مدعیان علم و دانش.

ب - اعمال سیاست های خشن و خلاف عقل و شرع به نام اسلام از ناحیه برخی حکام اسلامی.

ج - احساس خطر قدرتهای بزرگ جهانی نسبت به اسلام و اتحاد مسلمین زیر لوای اسلام و تشکیل یک قدرت عظیم اسلامی.

این سه عامل موجب تهاجم جهانی به اسلام عزیز و تبلیغات سوء علیه آن بوده است.

[ ولایت فقیه، ولایت فقه است نه فقیه ]

س 21 - قاعده ولایت فقیه یکی از مسائل مهم مطرح شده در جامعه اسلامی است که اکثر قریب به اتفاق رهبران دینی بر این اعتقادند که ولایت فقیه مقید و در چارچوبه قوانین اسلام است؛ ولی عده ای آن را به صورت مطلق در نظر گرفته اند که این خود مخالف تمام اصول و قواعد اسلامی است. از نظر سیاسی و فکری این مسأله را چگونه ارزیابی می‎کنید؟

جواب: هدف از ولایت فقیه - که کارشناس مسائل اسلامی است - اجرا و تنفیذ دستورات اسلامی و اداره امور مسلمین بر اساس احکام اسلامی است یا به تصدی خود فقیه اگر خودش متصدی اجراست، و یا به نظارت او بر قوه مجریه در صورتی که رئیس قوه مجریه غیر او باشد. و در حقیقت ولایت فقیه به معنای ولایت فقه یعنی احکام خداست بر رفتار اجتماعی انسانها.

و بالاخره اسلامیت نظام ایجاب می‎کند که فقیه عادل که متخصص و کارشناس مسائل اسلامی است بر روند اداره کشور اشراف داشته باشد تا مبادا از موازین اسلامی تخلف شود. خداوند در قرآن کریم می‎فرماید: (ان الحکم الا لله) (حکم مخصوص خداوند است).

فقیه از خود پیامبراکرم (ص) بالاتر نیست و خداوند در خطاب به آن حضرت فرموده اند (و ان احکم بینهم بما انزل الله) بین مردم به آنچه خدا نازل کرده حکم فرما.

ناوبری کتاب