صفحه ۳۶۸

[ حکومت بر مردم یا برای مردم ]

س 15 - آیا حکومت بر مردم است یا برای مردم ؟

جواب: حکومت در جهان بینی الهی اولا و بالذات متعلق به خداوند است زیرا اوست که مالک تار و پود ما و همه جهان می‎باشد؛ و در مرحله بعد، خداوند مردم را بر تعیین سرنوشت و مقدرات خویش با رعایت شرایط و موازین اسلامی مسلط نموده و به آنان اختیار داده است که مطابق عقل و موازین الهی جوامع خود را اداره نمایند. پس در حقیقت حکومت حقی است که خداوند به مردم واگذار نموده است و هیچ فرد یا گروهی حق ندارد این حق را از آنان سلب یا محدود نماید. البته رعایت موازین الهی که همراه حکم عقل و منطق می‎باشد بر انسان معتقد به خدا لازم و واجب است. متأسفانه تفصیل در نامه مختصر نمی گنجد.

س 16 - آیا برای آزادی سیاسی چهارچوبه خاصی در نظر هست ؟

جواب: چهارچوب آزادی سیاسی همان است که در پاسخ شماره 13 به آن اشاره شد، بدین گونه که در پرتو آزادی هم حقوق الهی که خالق و مالک ماست و هم حقوق افراد و جامعه رعایت شود و هیچ حق مشروعی تضییع نگردد. [ شوراها و احزاب ]

س 17 - آیا تشکیل شوراهای شهر بدون پشتوانه احزاب سیاسی آزاد امکان پذیر است ؟

جواب: هر کاری نظیر حکومت یا شوراها که متعلق به جامعه و مردم است اگر بخواهیم مستند به همه مردم و منعکس کننده آرای اقشار و طبقات مردم باشد، راهی جز تشکیل احزاب سیاسی ندارد؛ زیرا حزب آزاد است که می‎تواند افراد زیاد و هم فکر را در مسیر تفاهم و تعقیب هدف واحد مجتمع سازد. [ تنازع معلول تعصب ]

س 18 - اخوت و برادری از قوانین مهم اسلام است که بر آن تأکید بسیاری شده است؛ چرا در این روزگار مسلمانان دشمن یکدیگر و با هم در حال جنگ اند؟

ناوبری کتاب