صفحه ۳۴۷

«42» پاسخ به پرسشهای جمعی از دانشجویان تهران

1379119

حضور محترم حضرت آیت الله منتظری دامت برکاته

سلام علیکم و رحمة الله

سالهاست که رویه ای در سیستم امنیتی، انتظامی و قضایی باب شده که اساس آن گرفتن اقاریر و اعترافات از زندانیان در شرایط ویژه ای است که بی تردید حضرتعالی از نحوه آن فشارها بی اطلاع نیستید. چرا که شما هم شرایط سخت زندان را درک کرده اید. لذا سؤالات زیر در رابطه با موضوع فوق مطرح می‎باشد:

1 - آیا چنین اقاریری دارای ارزش حقوقی و قضایی می‎باشند؟

2 - آیا این گونه اعتراف و اقرار گرفتن با ارزشهای دینی مطابقت دارد؟

3 - شایعات فراوانی در مطبوعات به چشم می‎خورد بیانگر این مسأله که دستهایی در پی خدشه دار ساختن چهره های مردان صدیق و خدمتگزار نسبت به ملت و مردم از طریق وارد ساختن فشارهای فراوان روحی و... به آقایان: مهندس سحابی، علی افشاری و سعید منتظری، با ساختن فیلم هویت دوم می‎باشند.

با توجه به لزوم رعایت شأن و کرامت انسانها که اسلام بر آن صحه گذارده آیا زمان آن فرا نرسیده که برای همیشه به این شیوه ها که بر کرامت انسان ضربه وارد می‎سازد خاتمه داده شود؟ تا رنج و آلام کسانی که در گذشته نیز در زیر این نوع فشارها اقاریر و اعترافات تحمیلی داشته اند نیز التیام یابد؟!

1379118
جمعی از دانشجویان تهران

ناوبری کتاب