صفحه ۳۴۱

[ جداکردن حساب عملکرد مسؤولان از اسلام ]

( بسم الله الرحمن الرحیم)

آقایان دانشجویان عزیز

پس از سلام و تحیت

جواب 1: تأثیر عملکرد منفی برخی متصدیان امور در قضاوت عمومی ملت و بدبینی آنان نسبت به اسلام و حکومت قابل انکار نیست، زیرا امروز نوعا کارها از ناحیه مسؤولین به نام اسلام انجام می‎شود و طبعا تاوان آن را باید اسلام بپردازد.

ولی انتظار می‎رود دانشجویان و علاقه مندان، حساب عملکرد مسؤولین را از حساب اسلام عزیز جدا نمایند. اسلام دارای مصادر و الگوهای شفاف و روشن می‎باشد، علاوه بر قرآن کریم و نهج البلاغه امیرالمؤمنین (ع) و اخبار معتبر و صحیح عملکرد و سنت پیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) باید ملاک قضاوت ما باشد.

[ تقدم حفظ ارزشها بر حفظ حکومت ]

درست است که تحول زمان و شرائط اجتماعی تفاوت بارزی بین زمان ما و زمان آن بزرگواران به وجود آورده است، ولی در عین حال رفتار و گفتار آن بزرگواران می‎تواند برای همه اعصار در همه زمینه ها الگو و سرمشق باشد. هیچ گاه آن حضرات به حکومت و نظام سیاسی به دیده مطلوب بالذات و هدف اصلی نمی نگریستند، بلکه نظام سیاسی را وسیله ای برای تحقق ارزشهای معنوی و ضوابط اخلاقی و اجتماعی می‎دانستند، و در مرحله تعارض بین آن دو، قدرت و حکومت خود را فدای ارزشها می‎نمودند.

ما اگر به همین یک نکته توجه کرده بودیم و آن را ملاک تصمیم گیریها قرار داده بودیم امروز مواجه با بدبینی ها و دین گریزی نسل جوان و متهم شدن حاکمیت اسلام به استبداد نبودیم. طبیعی است هنگامی که افرادی دلسوز و منتقدانی صاحب نظر و آزادی خواه نظیر آقای مهندس سحابی و سایر آزادی خواهان در بند با داشتن سوابق

ناوبری کتاب