صفحه ۳۳۰

و هدفی جز ثبت صحیح تاریخ و بقای آن برای عبرت آیندگان و پاسخ به شایعات متضاد موجود در جامعه در بین نبود - البته تاریخ هم وقایع شیرین دارد و هم وقایع تلخ و ناگوار - و این امری است که باید انجام می‎شد، پس چه بهتر که از ناحیه امثال من باشد که در متن بسیاری از حوادث بوده ام، و بر دیگران نیز لازم است اطلاعات صحیح خود را منتشر نمایند که خدمتی است به تاریخ و انقلاب و فرهنگ کشور، و کتمان حقایق گناهی است نابخشودنی. در همه کشورهای جهان وزارت خارجه آنها پس از مدتی حوادث و اسناد تاریخی را برای آیندگان منتشر می‎نمایند.

متأسفانه در این رابطه فرزند اینجانب "سعید" را در حالی که مریض بود بازداشت و قسمتی از همان مقدار زیراکس شده خاطرات به اضافه برخی از نوشته های اینجانب را مأمورین دادگاه ویژه و اطلاعات با خود بردند و تا حال خبری از او نداریم.

2 - ایجاد سایتی جدید از ناحیه دیگران به نام منتظری با تبدیل "i" به "Y" برای ایجاد تزلزل در سایت اینجانب امری است سبک و مبتذل و از نظر عرف و شرع مصداق بارز "تدلیس" است.

1379103 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب