صفحه ۳۰۴

جواب: در حدیثی معتبر از ناحیه رسول خدا(ص) از مطلق رقص نهی شده، ولی بعید نیست که حدیث از رقص هر یک از زن و شوهر برای یکدیگر منصرف باشد.

[ ارزیابی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ]

ک - نظر آن مرجع عالیقدر درباره صدا و سیمای جمهوری اسلامی چیست ؟

جواب: اینکه پس از انقلاب اسلامی برنامه های صدا و سیما دچار تحول شده و اکنون برنامه های مفید و سازنده ای نیز از آنها منتشر می‎شود قابل انکار نیست، ولی از نظر سیاسی در سالهای اخیر این رسانه ها در انحصار سیاست جناح خاصی قرار گرفته، و اکثریت نیروها و جناحهای سیاسی و حتی بسیاری از افراد متعهد و وفادار به اسلام و انقلاب به طورکلی یا به طور نسبی محروم گشته اند، در صورتی که بودجه این رسانه متعلق به همه ملت است و باید در راستای مصالح و اهداف همه اقشار و جناحها قرار گیرد نه اهداف یک جناح خاص، وگرنه افکار عمومی متوجه رسانه های خارجی خواهند شد. هنگامی که مردم مشاهده می‎کنند رهبران و صاحبان قدرت در کشورهای پیشرفته جهان توسط رسانه های آن کشورها مورد انتقاد جدی قرار می‎گیرند ولی در کشور خودشان صدا و سیما فقط توجیه کننده کار قدرتمندان و ثناگوی آنان می‎باشد و حاضر نیست هیچ نحو اعتراض و انتقادی را منعکس نماید طبعا اعتمادشان هم از رسانه ها و هم از متصدیان امور سلب می‎شود و به رسانه های خارجی روی می‎آورند.

[ تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی ]

ل - به زعم شما آیا تلویزیونهای خصوصی قابل تأسیس است (با چه کیفیتی)؟

جواب: ظاهر اصل چهل و چهارم قانون اساسی این است که رادیو و تلویزیون بخش دولتی است و خصوصی نیست، مگر اینکه گفته شود این امر مربوط به شرایط آغاز انقلاب بوده و جنبه انحصار را نمی رساند؛ و در هرحال ظاهرا تأسیس رادیو و تلویزیون یا سایر رسانه های عمومی از ناحیه بخش خصوصی مانعی ندارد، بلکه به نفع جامعه نیز می‎باشد. هنگامی که ما به نظام و حکومت مردمی اعتقاد داریم طبعا

ناوبری کتاب