صفحه ۳۰۳

[ نشان دادن چهره معصومین در آثار سینمایی ]

ز - نشان دادن صورت معصومین در آثار سینمای دینی چه حکمی دارد؟

جواب: اگر قداست آن بزرگواران کاملا حفظ شود، و هیچ گونه اهانتی در عرف تماشاگران تلقی نشود و از روی آثار و شواهد صورتی قریب به واقعیت ارائه گردد دلیلی بر حرمت آن نداریم، ولی احتیاط خوب است.

ح - سانسور و ممیزی از نظر فقیهی عالیقدر چون شما چه حکمی دارد و کیفیت آن در هنر و سینما چیست ؟

جواب: پاسخ این پرسش از پاسخ پرسش "ه'" به دست می‎آید، البته کنترل و اشراف نیز نیاز به تخصص دارد و کار هرکس نیست.

[ معیار موسیقی حلال و حرام برای شخص ]

ط - حکم حضرتعالی در باب موسیقی پاپ و خواندن زن با این نوع موسیقی چیست ؟

جواب: موسیقی دارای انواع گوناگون است، و به طور کلی همه آنها در روح و روان انسانها تأثیر عمیق دارد، برخی از آنها حلال و برخی حرام است؛ و به طور اجمال آنچه که روح انسان را به دنائت و حقارت یا فحشاء و شهوات تحریک می‎کند و طبعا جامعه را جذب مظاهر فساد می‎نماید و یا همچون مواد سکرزا عقل و تمیز انسان را تحت الشعاع قرار می‎دهد حرام است.

و اگر - از باب فرض - در مورد خاصی مفسده انگیز بودن آن احراز نشود گوش دادن به آن مانعی ندارد.

[ مطلق رقص جز برای زن و شوهر نهی شده است ]

ی - رقص جوانان با موسیقی چه حکمی دارد؟ رقص زن با موسیقی در سینما با چه کیفیتی جایز است ؟

ناوبری کتاب