صفحه ۳۰۲

[ استفاده از بیت المال برای جذب هنرمندان خارجی ]

د - آیا می‎توان از بیت المال مسلمین هنرمندان متعهد خارجی را برای آموزش از آنها به ایران دعوت کرد؟

جواب: استفاده از بیت المال برای جذب و دعوت از هنرمندان متعهد جهت آموختن هنرهای حلال و مفید برای جامعه مانعی ندارد، و اینکه ممکن است برخی از افراد از هنرهای حلال سوءاستفاده کنند موجب حرمت تعلیم و تعلم هنر حلال نیست.

[ انحصارزدایی از سینما]

ه - آیا ایدئولوژیک شدن سینما و اینکه ایده رسمی حکومت را فقط ترویج کند صلاح است یا باید به سینمای جامعه مدنی (سینمای مطلوب جامعه مدنی) اندیشید؟

جواب: سینما نیز مانند سایر مظاهر و ابزار تعلیم و تربیت نباید در انحصار جناح و قشری خاص باشد؛ همه جامعه حق دارند از ابزارهای مختلف آموزش و پرورش بهره مند گردند.

البته به طور کلی امور مربوط به جامعه باید در کنترل و نظارت دولت یا ارگانی مردمی باشد که جلوی نمایش فیلم های مبتذل و مخرب را بگیرد. هیچ جامعه ای رضایت نمی دهد که عفت عمومی یا ارزشهای دینی و اجتماعی آنان مورد هجوم تبلیغات سوء قرار گیرد و کنترلی در کار نباشد، ولی لزوم نظارت و کنترل نباید مانع از استفاده های مشروع شود و یا در انحصار جناح خاصی قرار گیرد.

[ جواز ورود روحانی به کار سینما]

و - آیا به نظر شما روحانیون می‎توانند در کار عملی سینما وارد شوند؟

جواب: مجرد روحانی بودن موجب منع شرعی یا قانونی نسبت به کار سینمایی نیست، ولی آنچه از یک روحانی آگاه انتظار می‎رود و در تخصص او می‎باشد تبلیغ صحیح اسلام و ارشاد و راهنمایی مردم و حل مشکلات دینی آنان می‎باشد.

ناوبری کتاب