صفحه ۳۰۱

زن باید خود را از اغیار بپوشاند، و نباید بدون رعایت حجاب اسلامی خود را نمایش دهد، و کسی نمی تواند او را به رفع پوشش اسلامی وادار نماید؛ ولی اگر - از باب فرض - زن مسلمان از این دستور تخلف نمود و یا زن، غیرمسلمان بود و در نمایشی بدون حجاب شرکت نمود تماشای او به طور مستقیم و یا تماشای فیلم و تصویر او اگر موجب فساد و فحشاء و انحراف افکار نشود و قصد لذت جنسی نیز در بین نباشد مانعی ندارد.

[ تک خوانی زن به شرط عدم فساد]

ب - نمایش تک خوانی زن مسلمان و اصولا تک خوانی زن مسلمان چه حکمی دارد؟

جواب: صدای زن و گوش دادن به آن اگر مهیج شهوانی و یا موجب فساد باشد جایز نیست، وگرنه مانعی ندارد؛ تک خوانی زن نیز اگر به حد غنا نرسد و فسادآور نباشد اشکال ندارد.

[ آثار سینمایی مثبت که دارای صحنه های اروتیک است ]

ج - نمایش آثاری از سینمای جهان که دارای صحنه های سکس (اروتیک) است اما در پایان روح دینی از آنها استنباط می‎شود چه حکمی دارد؟

جواب: اگر نمایش این قبیل صحنه ها موجب فساد برای فرد یا جامعه نباشد اشکال ندارد؛ ولی باید توجه نمود که فساد امری عام و فراگیر است و منحصر به ارتکاب فحشاء نیست، و اگر - از باب فرض - ارائه و نمایش این گونه فیلم ها و صحنه ها موجب سست شدن بنیان خانواده ها و یا برهم خوردن روابط خانوادگی باشد باز از مصادیق فساد محسوب است و لازم است اجتناب شود.

سینما برای اصلاح جامعه و روابط اجتماعی و خانوادگی است نه سست کردن یا برهم زدن آنها، و هیچ گاه احتمال ترتب مصلحت اجتماعی مجوز ارتکاب حرام قطعی نمی شود.

ناوبری کتاب